INFORMACJA PUBLICZNA


INFORMACJA PUBLICZNA

ŹRÓDŁA PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.) Art. 61 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

2.) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);

3.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U.z 2007 r, Nr 10, poz. 68);

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352)
-----------------------------------------------------------------------------------


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja publiczna udostępniana jest:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,
- na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej - procedura, wzór wniosku
-----------------------------------------------------------------------------------
 

WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI PUBLICZNEJ
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w "przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności".

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Dotyczy to:
1) protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych;
2) oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz Radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Osoby dokonujące wyłączenia: oświadczenia majątkowe - Anna Buro, protokoły z Komisji Rewizyjnych, Uchwały Rady Miejskiej dot. skarg - Urszula Kaps


-----------------------------------------------------------------------------------
 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
•    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach; www.bip.czechowice-dziedzice.pl
•    udostępniona w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach www.czechowice-dziedzice.pl
•    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - procedura,
 

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  17‑01‑2013 15:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2016 16:30:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive