Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
•    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach; www.bip.czechowice-dziedzice.pl
•    udostępniona w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach www.czechowice-dziedzice.pl
•    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


I. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego umieszczonych
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

•    Urząd Miejski określa warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub  stanowiących  bazę danych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych , do  których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Urząd Miejski  określa warunki dotyczące obowiązku poinformowania  o nazwisku imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
•    Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, zawarte na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  powinien wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została pobrana.
•    Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.
•    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego.
•    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące.
•    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach  nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

II. Informacja o wysokości opłat  
•    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
•    Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


III. Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•    Koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie.
•    Koszty kopiowania informacji, o ile informacja nie może zostać skopiowana przy pomocy środków technicznych posiadanych przez urząd.
•    Koszty materiałów zużytych do kopiowania informacji, jeśli kopiowanie nastąpiło
w urzędzie, przy pomocy środków technicznych dostępnych dla urzędu
•    Koszty przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną.

IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego   
•    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Czechowic-Dziedzic, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
•    Od decyzji wydawanych przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
•    W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.
•    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2)    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

V. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego wzoru, pod warunkiem, że zawiera on następujące elementy:
 - nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
 - informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, lub nazwę oraz adres
 - wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
 - wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
 - wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci
    elektronicznej     wskazanie formatu danych
 - wskazanie sposobu przekazania informacji.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, pouczając go, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dania otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej:
 - pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
 - osobiście w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – biuro podawcze, parter
lub elektronicznej: na adres: um@um.czechowice-dziedzice.pl

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji  sektora publicznego  są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352.).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
786KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  13‑01‑2012 13:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2016 16:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive