RODO


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 - Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1;

 - Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 21 47 153;

 - dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami prawa wynikającymi z zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

 - dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

 - kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

 - osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych;

 - osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 - podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie dalszych czynności;

 - Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Informacja wytworzona przez:
Kierownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych Osobowych - Iwona Maj , w dniu:  24‑05‑2018 14:48:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  24‑05‑2018 14:48:26
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2018 10:02:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive