Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zasadniczej mapy numerycznej danymi z opretów pomiarowych. Przetworzenie analogowych map ZUD na postać cyfrową'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zasadniczej
mapy numerycznej danymi z operatów pomiarowych. Przetworzenie analogowych map ZUD na postać cyfrową".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (10,10 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 408 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac polegających na uzupełnieniu bazy programu Ewmapa danymi z geodezyjnych operatów pomiarowych oraz skanowaniu i kalibracji rastorów mapy ZUD dla Gminy Czechowice - Dziedzice.

Warunki techniczne określone są w załączniku nr 1, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 71.35.40.00-4 - Usługi sporządzania map.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

Do 27 listopada 2009 roku.

Warunki wymagane od wykonawców:
1.
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu

2.1. udzielenie min. 36 miesięcy rękojmi na przedmiot zamówienia,
2.2. wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług podobnych do przedmiotu zamówienia tj. opracowań dotyczących numerycznej mapy zasadniczej o wartości zadania min. 100 000,00 zł PLN (brutto) każde, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania,
2.3. posiadanie przez min. dwie osoby uprawnień zawodowych do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.
Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. Wykaz wykonania/wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług podobnych do przedmiotu zamówienia tj. opracowań dotyczących numerycznej mapy zasadniczej o wartości zadania min. 100 000,00 zł (brutto) każde, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych usług,
c/ wartość i termin realizacji.
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z uprawnieniami zawodowymi do
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii (minimum
2 osoby),
1.7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych osób do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.6. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował.


Wadium: nie dotyczy.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter)
do dnia 15.10.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.10.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 343706-2009 w dniu 02.10.2009 r.Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  02‑10‑2009 13:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2009 14:05:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive