Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ' Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 8,00 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, tel. (0.32) 214 - 71 - 14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu typu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do 3,5 tony. Zabudowa typu furgon.

Opis techniczny pojazdu określony jest w załączniku nr 1, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 34.11.40.00-9 - pojazdy specjalne

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

Do 90 dni

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. udzielenie gwarancji:
- silnik i podzespoły mechaniczne - min. 2 lata bez limitu kilometrów;
- lakier - min. 3 lata ;
- perforacja - min. 12 lat.
2.2. wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości min. 120 000,00 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ ,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości min. 120 000,00 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego
b/ zakres wykonanych dostaw
c/ wartość i termin realizacji
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował,

Wadium: nie dotyczy

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 02.06.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.06.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.


Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 155756-2009 w dniu 19.05.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  19‑05‑2009 12:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2009 13:05:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive