Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 21,20 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 408 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl
Przedmiotem zamówienia są : prace obejmujące wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 dla strefy nr IV "ZABRZEG" i strefy nr V "LIGOTA" polegające na:
- odśnieżaniu dróg, zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się komunikacji miejskiej;
- usuwaniu śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką solno-piaskową dróg, zatok
przystankowych i miejsc zatrzymywania się komunikacji miejskiej;
- odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej chodników, schodów - ręczne i mechaniczne;

Podział na strefy:
a/ drogi gminne:
jezdnia chodniki/parkingi

strefa IV "ZABRZEG" - 31,712 km 709 m2
strefa V "LIGOTA" - 29,652 km

b/ drogi powiatowe:
jezdnia chodniki/parkingi

strefa IV "ZABRZEG" - 2,992 km 714 m2
strefa V "LIGOTA" - 2,567 km 582 m2
Szczegółowy zakres prac wraz z wykazem dróg z podziałem na strefy zawiera specyfikacja usługi - załącznik nr 1, która stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV:
90.62.00.00 - 9 usługi odśnieżania
90.63.00.00 - 2 usługi usuwania oblodzeń

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne strefy (IV - V).
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. l pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje trzy sezony zimowe tj.:
Sezon zimowy - 2009/2010,
Sezon zimowy - 2010/2011,
Sezon zimowy - 2011/2012;
Termin wykonywania zamówienia:
Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakończenia: 30 kwietnia 2012 roku.


Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
l .4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
realizacji min. dwóch usług podobnych do przedmiotu zamówienia (tj. związanych
z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg publicznych), wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełnić następujące warunki na
poszczególne strefy w km :
dla strefy IV "ZABRZEG" - zakres min. 34 km dróg każda
dla strefy V "LIGOTA" - zakres min. 29 km dróg każda

W przypadku gdy Wykonawca złoży oferty częściowe na większą ilość stref zakres określony jako minimalny przy strefach sumuje się.
2.2.Wykazanie, iż Wykonawca zatrudnia odpowiednią ilość pracowników umożliwiających obsługę maszyn wraz z osobą kierującą akcją.
2.3. Wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu:
a) dla Wykonawców składających ofertę na strefę IV lub strefę V:
- 2 pługi wraz z ciągnikami kołowymi o mocy nie mniejszej niż 80 KM wraz z obsługą
- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4 wraz z obsługą
- 2 rozrzutniki do ciągnika
- 1 pojazd do odśnieżania chodników przy czym maksymalny zewnętrzny rozstaw kół
wynosi 1,5 m (mikrociągniki lub pojazd przeznaczony do odśnieżania chodników) wraz
z obsługą
- 1 koparko - ładowarka wraz z obsługą.

W przypadku udziału na więcej niż jedną strefę Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z sumy sprzętu wymaganego dla poszczególnych stref.

c) posiadanie co najmniej jednego samochodu osobowego do patrolowania dróg. W przypadku gdy Wykonawca zamierza brać udział w postępowaniu o zamówienie publiczne na większą ilość stref posiadanie samochodu do patrolowania dróg kształtuje sie w sposób następujący dla:
- 1 strefa lub 2 strefy - jeden pojazd


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
l. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. kopia dokumentu wniesienia wadium;
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat;
b/ z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
lub społeczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie
zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.6. wykaz wykonania/wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizacji min. dwóch usług podobnych do przedmiotu zamówienia (tj. związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg publicznych), wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania:
dla strefy IV "ZABRZEG" - zakres min. 34 km dróg każda
dla strefy V "LIGOTA" - zakres min. 29 km dróg każda

W przypadku gdy Wykonawca złoży oferty częściowe na większą ilość stref zakres
określony jako minimalny przy strefach sumuje się.
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych usług wraz podaniem km dróg,
c/ termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. l.6.,
1.8. wykaz sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do prowadzenia Akcji Zimowej - załącznik nr 4,
1.9. wykaz odpowiedniej ilości pracowników umożliwiających obsługę maszyn wraz z osobą kierującą akcją - załącznik nr 5,
1.10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia, którym Wykonawca będzie dysponował, a o którym mowa w pkt. 1.8.,
1.11. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 1.9.,Wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.12. wykaz usług powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.13. wypełniony formularz cenowy w zależności od strefy - załącznik nr 6a, 6b .


Wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium:
dla strefy IV "ZABRZEG" w wysokości - 6 597,00 zł.
dla strefy V "LIGOTA" w wysokości - 6 015,00 zł.


Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 07 grudnia 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.


Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 408412 w dniu 26.11.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  26‑11‑2009 14:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2009 14:39:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive