Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Naprawa nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Naprawa nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (13,30 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa dróg o nawierzchni mineralno - bitumicznej na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice na ulicach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zakres prac obejmuje:
- wycięcie uszkodzonych miejsc mechanicznie,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu (materiał do utylizacji przez Wykonawcę),
- skropienie uszkodzonych miejsc wraz z posmarowaniem krawędzi bitumem,
- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej zamkniętej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od grubości uszkodzeń,
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
- oblanie bitumem spoiny i zasypanie drobnym kruszywem.

Specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


CPV: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających ,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 22 grudnia 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a) udzielenie min. 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (usuwanie przełomów w nawierzchniach bitumicznych, wykonywanie nawierzchni bitumicznych) o wartości min. 200 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
c) posiadanie własnego lub dostępność do następującego sprzętu:
- recykler lub stacjonarna wytwórnia mas bitumicznych;
- środki transportu (samochód ciężarowy i samochód osobowo - towarowy);
- walec i zagęszczarka;
- piła spalinowa do cięcia nawierzchni bitumicznych.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art 22 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (usuwanie przełomów w nawierzchniach bitumicznych, wykonywanie nawierzchni bitumicznych) o wartości min. 200 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Wykaz niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętu, którym dysponuje, lub będzie dysponował Wykonawca,
1.7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym Wykonawca będzie dysponował, a o którym mowa w pkt. 1.6.
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.9. Tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 5.

Wadium: nie wymagane.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
(parter) do dnia 27.02.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.02.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 18658-2009 w dniu 05.02.09 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  05‑02‑2009 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2009 13:34:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive