Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych...................................................
(pieczątka Zamawiającego)
Oznaczenie sprawy: MBP-381/4/2009


ZAMAWIAJĄCY:
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach
Ul. Niepodległości 32/34
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel./fax (032) 215-20-01
e-mail : mbp@czechowice-dziedzice.eu
www.biblioteka.czechowice.eu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
"Systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2009 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach"


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
(podstawa prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z póżń.zm.))

DATA OPRACOWANIA: Czechowice-Dziedzice, dnia 13 stycznia 2009r.


Zatwierdził : Ewa Kmiecik-Wronowicz

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2009 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, wydanych przez wydawnictwa wskazane przez Zamawiającego (załącznik nr 1).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22 11 30 00 - 5


II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Ofertę sporządza się na piśmie pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Forma oferty powinna zapewniać pełną czytelność jej treści. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych dokumentów w toku postępowania ustala się na pisemny.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).
4. Wszystkie karty składające się na ofertę powinny być spięte w jedną całość. Każda karta oferty oraz załączniki powinny zostać ponumerowane.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, przy czym kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
10. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11. Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).
12. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, które będą zaadresowane na adres Zamawiającego podany na wstępie.
13. Koperta zewnętrzna powinna posiadać oznaczenie "Oferta na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury popularno-naukowej - wznowień i nowości wydawniczych w 2009 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach". Koperta wewnętrzna powinna posiadać nadto nazwę i adres Wykonawcy wraz z dopiskiem: "nie otwierać przed 2.02.2009 r. godz. 10:00".

III ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w Rozdziale X.
2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem "Zmiana".
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem "Wycofane".
4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

IV WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Rozdziale V, wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły: "spełnia-nie spełnia".

V WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków wymienionych w rozdziale IV niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3)
3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)
4. Wykaz trzech dostaw do odbiorców zrealizowanych/realizowanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (min. 80 tys. zł brutto każda) dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 5).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się postanowienia § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605).


VI WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna). Wówczas wykonawcy (np. wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo powinno:
-jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi
-precyzować zakres umocowania
-wskazywać pełnomocnika
-wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
-być podpisane przez każdego z tych Wykonawców
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. Dokumenty wymienione w Rozdziale V pkt 1 i 2 muszą być wystawione dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty podpisane wyłącznie przez pełnomocnika:
-Formularz ofert (załącznik nr 2)
-Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)
4. Dokumenty w formie kserokopii potwierdza "za zgodność z oryginałem" pełnomocnik.
5. Dokumenty podpisywane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
-Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3)
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII ZAWARTOŚĆ OFERTY
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wykaz wydawnictw (załącznik nr 1).
2. Formularz oferty (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4).
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
6. Wykaz zrealizowanych/realizowanych dostaw (załącznik nr 5).
7. Projekt umowy (załącznik nr 6).
8. Upoważnione, o którym mowa w Rozdziale II pkt 10 lub pełnomocnictwo wskazane w Rozdziale VI pkt 1 (o ile dotyczy).

VIII TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 roku.
2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ.

IX KRYTERIA OCENY OFERT
Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Najkorzystniejsza oferta zostanie wyliczona według następującego kryterium:
Upust stosowany od ceny detalicznej książki - 100 pkt
Należy określić upust stosowany przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki (w przypadku nie podania przez wydawcę ceny detalicznej na książce należy przyjąć sugerowaną cenę detaliczną wydawcy).
upust oferowany
X = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
najkorzystniejszy upust spośród wszystkich
rozpatrywanych ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i te, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. Zestawienie porównawcze odbędzie się w tabeli, która będzie załącznikiem do protokołu postępowania.

X SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę przetargową należy złożyć osobiście lub pocztą od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Gromadzenia i Opracowania pok. nr 7.
2. Termin składania ofert upływa dnia 2 lutego 2009 r. o godz. 9:00.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Oferty zostaną otwarte w dniu 2 lutego 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte jak również ceny ofert, termin wykonania zamówienia i warunki płatności. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek.
6. Komisja przetargowa Zamawiającego dokona oceny ofert w części niejawnej przetargu.
7. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru
b)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
c)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. Informacja, o której mowa w pkt 1a zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.

XII SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe, jeżeli zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Do kontaktów z Wykonawcami w czasie postępowania ze strony Zamawiającego upoważnionymi są: Ewa Kmiecik-Wronowicz tel. (032) 215-20-01 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji, przy czym każda zmiana stanie się częścią dokumentacji i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

XIII WARUNKI UMOWY
Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest projekt umowy (załącznik nr 6), która zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą przeprowadzone wyłącznie w PLN.

XIV INNE INFORMACJE
1. Zamawiający :
-nie wymaga wnoszenia wadium
-nie przewiduje zamówień uzupełniających
-nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
-nie przewiduje aukcji elektronicznej
-nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Dz 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.)

XV ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XVI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
1. Wykaz wydawnictw (załącznik nr 1)
2. Formularz oferty (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3)
4. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)
5. Wykaz zrealizowanych/realizowanych dostaw (załącznik nr 5)
6. Projekt umowy (załącznik nr 6)Plik doc Załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
WYKAZ WYDAWNICTW
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
OFERTA
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 I ART. 44 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wykaz dostaw zrealizowanych/realizowanych w okresie ostatnich 3 lat
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 6
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
PROJEKT UMOWY
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kmiecik-Wronowicz, tel. 032 215-20-01 , w dniu:  22‑01‑2009 12:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2009 13:28:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive