Miejska Biblioteka Publiczna - Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 'Remont filii wiejskich MBP w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont filii wiejskich MBP w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Miejskiej bibliotece Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach, pok. 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 215-20-01 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bronowie przy ul. Czyża 12, oraz w Ligocie-Miliardowicach przy ul. Miliardowickiej 64.

Zakres prac obejmuje:
Filia w Bronowie:
1.Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzki,
2.Wykonanie instalacji c.o., montaż kotła gazowego i grzejników.

Filia w Ligocie Miliardowicach:
1. Wymiana okna w WC, remont posadzek w WC i magazynie, wymiana sanitariatów w WC.

Szczegółowy zakres prac zawierają:
przedmiar robót - załącznik nr 1 oraz specyfikacja techniczna - załącznik nr 2, które stanową integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), przedmiarze robót (załącznik nr 1), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CPV: 45.00.00.00 - 7 - roboty budowlane
45.30.00.00 - 0 - roboty instalacyjne w budynkach

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. l pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Termin wykonania zamówienia
Do 27 listopada 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

2.1. Udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającą/posiadającymi aktualne uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno - budowlanej;
2.3. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac ogólnobudowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. prace remontowe, modernizacyjne, adaptacyjne, wykończeniowe za kwotę do 70.000,00 zł (brutto) każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt V SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.

Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4,
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3 dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4 wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac ogólnobudowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. prace remontowe, modernizacyjne, adaptacyjne, wykończeniowe pomieszczeń za kwotę do 70.000,00 zł (brutto) każda.
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.4.,
1.6 wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami w specjalności ogólnobudowlanej z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.6. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.8 wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.9 kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium: nie dotyczy

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Niepodległości 32/34, w pok. nr 2 do dnia 29 października 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29 października 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok.2

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 352510-2009 w dniu 09.10.2009 r.


Plik pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kmiecik-Wronowicz,tel. 32 215 20 01 , w dniu:  09‑10‑2009 14:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2009 14:45:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive