Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Remont chodnika przy ulicy Studenckiej w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Remont chodnika przy ulicy Studenckiej w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt SIWZ wynosi - 36,10 zł

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest :
Remont chodnika przy ulicy Studenckiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika o długości 295 m i szerokości 2,9 m -3,5 m.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm,
- rozbiórka krawężników i obrzeży,
- karczowanie pni wzdłuż remontowanego chodnika,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,
- wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego na odcinku długości 129 m,
- obsada drzewami.

Szczegółowy zakres prac zawiera szkic zagospodarowania terenu - załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2; przedmiar robót - załącznik nr 3; które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV : 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 15 sierpnia 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. Udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 3 prac podobnych do przedmiotu zamówienia ( tj. budowa, przebudowa, remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej ) o wartości min. 180.000 zł brutto, każda wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3.Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego:
a/ kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowa dróg wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie prac podobnych do przedmiotu zamówienia ( tj. budowa, przebudowa, remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej ) o wartości min. 180.000 zł brutto, każda;
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; dla kierownika budowy należy
załączyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowa dróg, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.8., wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.9. kosztorys ofertowy uproszczony,

Wadium: nie wymagane

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 23 lipca 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 222186 - 2009 w dniu 03.07.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  03‑07‑2009 12:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 13:04:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive