Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 408 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia publicznego, jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie przy ul. Bory 2, na działce nr 1053/4 stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, wraz z dostawą i montażem wyposażenia sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego w urządzenia i sprzęt sportowy, zgodnie ze sporządzonym przez Zamawiającego wykazem zamieszczonym w części drugiej formularza cenowego, stanowiącego załącznik do SIWZ. Zakres robót obejmuje wykonanie wolnostojącego, parterowego, nie podpiwniczonego obiektu sali gimnastycznej, z segmentem socjalno - szatniowym, połączonej z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem - przewiązką oraz dostosowanie istniejących w przyziemiu szkoły pomieszczeń zaplecza kuchennego stołówki do systemu cateringu.


Dane techniczne obiektu :
- pow. zabudowy - 696,00m2
- pow. Użytkowa - 562,90m2
- kubatura - 4186,00m3
- wysokość budynku - 10,55m
- kategoria obiektu - IX
- pow. sali gimnastycznej - 394,00m2
- pow. zaplecza socjalno - szatniowego wraz z przewiązką - 302,00m2

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

a/ ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe, wylewane na mokro z betonu żwirowego B-20, zbrojone stalą A- III N,
b/ ściany fundamentowe - wylewane monolitycznie z betonu żwirowego B-20 z termoizolacją z płyt styrodurowych gr. 5cm,
c/ ściany zewnętrzne - w systemie szalunków traconych z płyt zrębko - betonowych np. Velox, z rdzeniem żelbetowym wylewanym monolitycznie z betonu żwirowego B-20, oraz styropianową warstwą termoizolacji gr. 10cm,
d/ ściany wewnętrzne nośne - w systemie jw., z rdzeniem żelbetowym wylewanym monolitycznie z betonu żwirowego B-20, bez termoizolacji,
e/ belki podciągowe, nadprożowe, wieńce, rygle, rdzenie, schody i podjazdy - żelbetowe, wylewane monolitycznie z betonu B-20, zbrojone stalą A-III,
f/ stropodach sali gimnastycznej, przewiązki i segmentu zaplecza szatniowego - z prefabrykowanych więzarów drewnianych, łączonych płytkami kolczastymi np. wg. technologii MiTek Industries,
g/ ścianki działowe z płyt zrębkowo-cementowych gr.10cm,
h/ pokrycie połaci dachu - blachą stalową na rąbek, obróbki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej,/ okna, naświetla, drzwi zewnętrzne - aluminiowe, szklone szybami zespolonymi P-4 o wsp. k= 1,1.


Inne dane dotyczące obiektu:
a/ izolacje termiczne - fundamenty - płyty styrodurowe gr. 5cm.
- ściany zewnętrzne - płyty styropianowe FS 15 gr 10cm.
- posadzki - płyty styropianowe FS 20 gr. 5cm.
- stropodach - wełna mineralna- unimaty gr. 20cm.
b/ tynki zewnętrzne - silikatowe w strukturze gładkiej,
c/ tynki wewnętrzne - gipsowo-wapienne - natrysk 4mm,
d/ malowanie ścian i sufitów - farbami akrylowymi lateksowymi zmywalnymi, na podkładzie gruntującym,
e/ posadzka - sali gimnastycznej - sportowa, wielofunkcyjna, powierzchniowo elastyczna o gr. min.4mm na płycie wiórowej z warstwami folii izolacyjnej, na podwójnym ruszcie drewnianym z podkładkami elastycznymi,
- zaplecze i przestrzeń komunikacyjna- płytki ceramiczne,
- magazyn sprzętu sportowego i pokój nauczyciela w-f - wykładzina PCV,
f/ sufity - sala gimnastyczna - podwieszony na ruszcie, z płyt z wełny szklanej o wysokiej gęstości, specjalistyczny dla obiektów sportowych,
- w innych pomieszczeniach - podwieszony na ruszcie z wełny szklanej o wysokiej gęstości, stosownie do rodzajów pomieszczeń,
g/ okładziny ścian - płytki ceramiczne do wys.2,0 m,
h/ drzwi wewnętrzne i naświetla - aluminiowe,
i/ ścianki działowe kabin prysznicowych - systemowe z płyt laminowanych,
j/ balustrady i barierki - stalowe, malowane proszkowo,
k/ nawierzchnie chodnika i drogi wewnętrznej z kostki betonowej.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.
Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ;
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik do SIWZ; które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


CPV:
45.21.22.22-8 - Roboty budowlane w związane z salami gimnastycznymi
45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
37.40.00.00-2 - Artykuły i sprzęt sportowy
37.42.00.00-8 - Sprzęt gimnastyczny


Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. l pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia
Do 31 grudnia 2010 r.
- jako data uzyskania decyzji właściwego organu o dopuszczeniu obiektu sali gimnastycznej do użytkowania , w trybie określonym przepisami obowiązującej ustawy prawo budowlane.

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. udzielenie min.60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, dwóch obiektów sal gimnastycznych lub hal sportowych o kubaturze min. 4000 m3 każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania; lub wykonanie jednej sali gimnastycznej lub hali sportowej i innego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min.4000 m3 każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wystarczającej do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym powyższe wymagania będzie informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości brutto złożonej oferty;
2.4. zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego:
a/ posiadanie kierownika budowy , który posiada uprawnienia do kierowania robotami o budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b/ posiadanie kierownika robót instalacyjnych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń;
c/ posiadanie kierownika robót instalacyjnych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Wraz potwierdzeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. kopia dokumentu wniesienia wadium;
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. Zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat;
b/ z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.6. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - dwóch obiektów sal gimnastycznych lub hal sportowych o kubaturze min. 4000 m3, każda
lub wykonanie jednej sali gimnastycznej lub hali sportowej i innego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min.4000 m3, każda
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac, kubatura
c/ termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.6.,
1.8. wykaz wykwalifikowanego personelu wykonawczego który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( kierownik budowy i kierownicy robót instalacyjnych)
1.9.dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień dla osób wymienionych w pkt. 1.8.
- kierownik budowy wraz z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
- kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
- kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w pkt. l .8. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (jeżeli dotyczy),
1.11. Dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia wystawiony przez bank, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty,
1.12. wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.13. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ .Wadium : 31.500,00 zł

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 27.11. 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.11. 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 386498 - 2009 w dniu 05.11.2009 r..

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  05‑11‑2009 14:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2009 15:31:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive