Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Remont ulicy Św.Barbary w Czechowicach - Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont ulicy Św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach"

.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (125,00 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
Remont ulicy Św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach.

Zakres prac obejmuje:

- wymianę nawierzchni jezdni (długość odcinka: 436,3 m): warstwa ścieralna asfaltowa - 5cm, warstwa wyrównawcza asfaltobetonowa - 5cm, istniejące warstwy jezdni - frezowanie wyrównujące na średnią grubość - 7cm,
- wykonanie poszerzenia jezdni: warstwa ścieralna asfaltowa - 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7cm, górna warstwa podbudowy - kliniec - 10cm, dolna warstwa podbudowy - tłuczeń - 20cm, warstwa odsączająca z piasku - 10cm,
- wymianę nawierzchni na wjazdach: kostka betonowa - 8cm, podsypka cem.- pias. - 3cm, górna warstwa podbudowy - kliniec - 10cm, dolna warstwa podbudowy - tłuczeń - 20cm, warstwa odcinająca z piasku 10cm,
- wymianę nawierzchni chodnika: kostka betonowa - 8cm, podsypka cem.- pias. - 3cm, warstwa podbudowy - kliniec - 15cm, warstwa odcinająca z piasku 10cm,
- pobocze tłuczniowe - 10cm kliniec - kamień łamany
- jezdnia - wymiana podbudowy (długość odcinka 370,65 m): warstwa ścieralna asfaltowa - 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7cm, górna warstwa podbudowy - kliniec - 10cm, dolna warstwa podbudowy - tłuczeń - 20cm, warstwa odsączająca z piasku - 10cm.

- długość odcinka drogi w zakresie realizacji robót - 801,95 mb;
- długość pobocza obustronnego - 768,50 mb;
- szerokość poszerzenia jezdni - 0,50 m;
- szerokość jezdni - 3,5 m;
- szerokość pobocza - 0,50 m;
- przekrój poprzeczny ulicy daszkowy ze spadkiem 2%.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), przedmiarze robót (załącznik nr 3), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2;
przedmiar robót - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 30 lipca 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu) o wartości min. 700 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3. posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych w zakresie budowy dróg.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. kopia dowodu wniesienia wadium,
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. zaświadczenia:
a) właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat,
b) właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem
podatków i opłat przez spółkę.
1.6. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni
z asfaltobetonu) o wartości min. 700 000 zł. brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a) nazwę zamawiającego,
b) dokładny zakres wykonanych prac
c) wartość i termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami budowlanymi dla kierownika do budowy dróg z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.8., wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.10. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.11. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium: 18 000,00 zł.

Kryterium oceny ofert : cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 24.04.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.04.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 90756-2009 w dniu 03.04.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  03‑04‑2009 11:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2009 11:49:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive