Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 20,70 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Prace polegać będą na :
- ustawieniu nowych kompletnych znaków ze słupkiem
- ustawieniu słupka do znaku
- wymianie tarczy znaku ( średnie )
- wykonaniu nowych tablic informacyjnych pod znaki ( małe )
- naprawie znaków
- zamontowaniu luster drogowych fi 60 cm, fi 80 cm
- myciu tarczy znaku
- malowaniu słupków pod znaki
- montażu progów zwalniających
- Wymiana i utrzymanie barier ochronnych przy skrzyżowaniach

Szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 1, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV : 45.23.32.90-8 - instalowanie znaków drogowych
CPV : 45.23.32.90-5 - wznoszenie barier drogowych

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Prace polegać będą na :
Malowaniu poziomych znaków drogowych takich jak :
- linie segregacyjne
- linie ciągłe
- strzałki i symbole
- przejścia dla pieszych
- przejścia dla pieszych w technice PLASTMAL

Szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV : 45.23.32.21-4 - malowanie nawierzchni

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


Termin wykonania zamówienia

ZADANIE NR 1 - do 31.12.2009 r.

ZADANIE NR 2 - do 31.07.2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp dla wszystkich zadań :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp,
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
ZADANIE NR 1
1. Udzielenie minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. 2 (dwóch) prac podobnych do przedmiotu zamówienia tj. bieżącego utrzymania oznakowania pionowego o wartości min. 60 000 zł brutto, każda wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

ZADANIE NR 2
1. Udzielenie minimum 12 miesięcy gwarancji dla oznakowania malowanego farbą drogową z materiałem odblaskowym,
2. Udzielenie minimum 60 miesięcy gwarancji dla oznakowania malowanego w technice PLASTMAL,
3. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. 2 (dwóch) prac podobnych do przedmiotu zamówienia tj. oznakowania poziomego o wartości min. 40 000 zł brutto, każda wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 5.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 6.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Wykaz wykonanych prac dla zadania nr 1 w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) prac podobnych do przedmiotu zamówienia tj. bieżącego utrzymania oznakowania pionowego o wartości min. 60.000 zł każda.
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej pracy,
c/ termin realizacji,
d/ wartość.
1.4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.3.
1.5. Wykaz wykonanych prac dla zadania nr 2 w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) prac podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie oznakowania poziomego o wartości min. 40.000 zł każda.
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej pracy,
c/ termin realizacji,
d/ wartość.
1.6. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.5.
1.7. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy ).
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.9. Tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 3 i 4 ( w zależności od zadania na, które Wykonawca składa ofertę).

Wadium: Nie wymagane.


Kryterium oceny ofert: Cena 100 %


Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 10 marca 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 marca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 30694-2009 w dniu 17.02.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  17‑02‑2009 12:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2009 12:48:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive