Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (15,40 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice.
Zakres prac:
1)Bieżące opróżnienie koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody;
2)Utrzymanie czystości ławek;
3)Utrzymanie czystości tablic ogłoszeniowych oraz opraw na słupach oświetleniowych;
4)Codzienne i bieżące oczyszczanie nawierzchni chodników, placów, parkingów, zatok parkingowych, jezdni wysepek w ciągach ulicznych, przyulicznych ciągów ściekowych wraz z zamiataniem nawierzchni raz w tygodniu;
5)Mechaniczne oczyszczanie jezdni oraz wokół istniejących wysepek oraz części dróg wyłączonych z ruchu;
6)Zimowe utrzymanie chodników, placów, alejek, parkingów, zatok parkingowych, wydzielonej części jezdni przed dworcem PKP.

Szczegółowy zakres prac zawiera specyfikacja usługi - załącznik nr 1, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV 90.60.00.00-3 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
CPV 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: 1 maja 2009 r.
Termin zakończenia : 30 kwietnia 2010 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2.Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu

1.Dostępność do minimum jednej samobieżnej mechanicznej zamiatarki do oczyszczania jezdni wyposażoną w urządzenie zraszające materiał zbierający, gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym, wyposażona w dwie szczotki talerzowe ( jedna z lewej strony oraz jedna z prawej strony) oraz szczotkę walcową, minimalna szerokość zamiatania 2000 mm;
2.Dostępność do minimum jednej samobieżnej mechanicznej zamiatarki do oczyszczania chodników wyposażoną w urządzenie zraszające materiał zbierający, gromadząca materiał zbierany w zbiorniku własnym, wyposażona w dwie szczotki talerzowe ( jedna z lewej strony oraz jedna z prawej strony ) oraz szczotkę walcową, minimalna szerokość zamiatania 1400 mm;
3.Dostępność do minimum czterech samobieżnych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do odśnieżania chodników przy czym dwa samobieżne pojazdy mechaniczne o rozstawie kół nie większych niż 1200 mm;
4.Dostępność do minimum jednej pługo - piaskarki;
5.Dostępność do minimum dwóch pojazdów do wywozu nieczystości;
6.Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydanego przez Prezydenta, Burmistrza, Wójta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usługi;
7.Posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3.
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.Kopia dowodu wniesienia wadium.
1.4.Zaświadczenia :
a) właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat,
b) właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.5.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do przeprowadzenia wymaganych prac.
1.6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.5 Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
1.7.Udokumentują posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydanego przez Prezydenta, Burmistrza, Wójta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usługi.
1.8.Udokumentują posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000,00 zł.
1.9.Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.10.Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował.
1.11. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 .

Wadium: 15.300,00 zł

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 26 marca 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26 marca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 62030 w dniu 13.03.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  13‑03‑2009 13:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2009 14:33:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive