Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (70,00 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego Plac Jana Pawła II 1 w Czechowicach - Dziedzicach

Zakres prac obejmuje :

1. Roboty ziemne, przygotowanie wykopów pod fundamenty, prace izolacyjne.
2. Wykonanie fundamentów podszybia, budowa konstrukcji szybu dźwigu.
3. Dostawa i montaż windy, prace adaptacyjne w przyziemiu, na parterze, I, II, III piętrze (roboty wyburzeniowe - wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych pod oknami, zerwanie i skucie posadzek).
4. Montaż maszynowni i wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do montażu windy.
5. Wykonanie chodnika i prace wykończeniowe.

CPV: 45.22.20.00 - 9 - roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej,
45.31.00.00 - 3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.30.00 - 4 - instalowanie wind i ruchomych schodów
45.31.31.00 - 5 - instalowanie wind

Szczegółowy zakres prac zawierają:
dokumentacja projektowa - załącznik nr 1, specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 oraz przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanową integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), przedmiarze robót (załącznik nr 3), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

Do 15 października 2009 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

2.1. Udzielenie min. 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającą/posiadającymi aktualne uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
2.3. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac ogólnobudowlanych w tym jedna praca obejmująca budowę szybu wraz z montażem urządzenia dźwigowego, o wartości min. 120 000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 . oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. kopia dowodu wniesienia wadium,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac ogólnobudowlanych w tym jedna praca obejmująca budowę szybu wraz z montażem urządzenia dźwigowego, o wartości min. 120 000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.6. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.5.,
1.7. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.8. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.7. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.9. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.10. kosztorys ofertowy uproszczony.


Wadium: 2 340,00 zł

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 25.06.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.06.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 175856-2009 w dniu 02.06.2009 r.Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  02‑06‑2009 13:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2009 13:33:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive