Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-Dziedzicach.
Budowa robót przygotowawczych, budowlanych i instalacyjnych związanych z budową domu spokojnej starości "Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zacisze na działce nr 399,1491, 400/1,401/5,401/6 stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice. Budynek spokojnej starości "Złota Jesień" zaprojektowany jest dla 30 pensjonariuszy i 8 osób personelu stałego.
1.1. Zakres robót przygotowawczych obejmuje :
a/ wyburzenie budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem w konstrukcji ceramicznej ceglanej ze stromym dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką i płytami falistymi - pow. zabudowy budynku 199m2, użytkowa 338m2, kubatura 1194m3,
b/ wyburzenie budynku gospodarczego jednokondygnacyjny, z dachem drewnianym stromym krytym dachówką betonową - budynek o pow. użytkowej 57m2 i kubaturze 208m3,
c/ wycinkę i wykarczowanie drzew i krzaków zgodnie z dokonaną inwentaryzacją,
d/ wykonanie przekładek istniejących sieci : wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telefonicznej,
e/ przebudowę odcinka ulicy Zacisze.
1.2. Zakres robót budowlanych obejmuje :
a/ wykonanie budynku parterowego łamanego w kształcie litery L , w części podpiwniczonego, z wejściem głównym i podjazdem od ul. Zacisze, oraz wjazdem po pochylni żebrowanej do garażu 2 - stanowiskowego zlokalizowanego w piwnicy, o konstrukcji i z materiałów opisanych w pkt.1.3.dane konstrukcyjno-materiałowe .
Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji :
pow. użytkowa - 1246,20m2
kubatura - 4604m3
pow. zabudowy - 1140m2
dojazdy, dojścia, parkingi-1266m2
zieleń użytkowa - 1705m2
b/ wykonanie od wschodniej strony nieruchomości nie ogrodzonego parkingu dla personelu i gości na 17 samochodów wraz z obiektem gospodarczym-śmietnikiem,
c/ wykonanie ogrodzenia od ulicy murem pełnym z kamienia łamliwego do wysokości 1,20m, od działek sąsiednich ogrodzeniem siatkowym stalowym, od strony stawu zaprojektowano taras z pochylnią dla niepełnosprawnych oraz ścieżkami pieszymi o nawierzchni z kostki chodnikowej.
1.3.Zakres robót instalacyjnych obejmuje wykonanie :
a/ instalacji wody zimnej i ciepłej z kotłowni oraz baterii słonecznych,
b/ instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z lokalnej kotłowni gazowej,
c/ instalacji elektrycznej zasilanej z sieci napowietrznej słupowej,
d/ instalacji telefonicznej,
e/ kanalizacji sanitarnej,
f/ kanalizacji deszczowej.
Dane konstrukcyjno-materiałowe:
a/ ławy ułożone na posypce piaskowej, warstwie chudego betonu i papie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, ruszt fundamentowy żelbetowy zaizolowany przeciwwilgociowo podwójnie, w części podpiwniczonej izolacja ciężka, ruszt izolowany cieplnie styropianem twardym, w ruszcie fundamentowym przewidzieć przebicia instalacyjne, dla części nie podpiwniczonych przyjęto posadowienie w postaci żelbetowych rusztów o wysokości 165cm i szerokości 30 i 20, ruszt opiera się na zabetonowanych studniach oraz ściankach żelbetowych grubości 30cm części podpiwniczonych, ruszt zazbroić stalą AIIIN gatunku BSt 500s
( lub RB 500W) i wykonać z betonu klasy B25, części podpiwniczone posadawia się na płytach żelbetowych o grubości
b/ściany i stropy piwnic -kl Ścian R60 strop REI 120 żelbetowe zaizolowane pionowo przeciwwilgociowo izolacją płynną lub rulonową, oraz izolacją cieplną poziomą i pionową z styropianu twardego poniżej poziomu terenu i z wełny mineralnej twardej powyżej terenu.
W części podpiwniczonej izolacja przeciwwilgociowa ciężka poniżej wody gruntowej.
Izolacja cieplna ścian z styropianu twardego. Ściany piwnic zaizolować poziomo przeciwwilgociowo korkiem betonowym gr.15 z dodatkiem hydrobetonu.
Stropy żelbetowe, przy płytach balkonowych założono kotwy cieplne rozdzielające. Na stropie założona izolacja przeciwwilgociowa i cieplna.
c/ ściany parteru zewnętrzne -R60 , wielowarstwowe ceramiczne z pustaka szczelinowego Max gr. modułowej 30cm z izolacją z wełny mineralnej twardej gr.8cm z pustką powietrzną 2cm,pierwsze trzy warstwy z cegły pełnej kl.150
d/ ściany parteru wewnętrzne El 15, ściany wewnętrzne z pustaków max gr. modułowej 20cm zakończone wieńcem żelbetowym, ściany pomiędzy pokojami akustyczne, a ścianki lekkie GK lub 10 cm bloczki betonowe,
ściany w pomieszczeniach łazienek i mokrych wyłożone izolacją przeciwwilgociową płynną na wysokość 2m
e/ ściany nadziemia :
- zewnętrzne nośne: przyjęto ściany murowane z pustaków max o grubości 29cm
- wewnętrzne nośne: przyjęto ściany murowane z pustaków max o grubości 19cm
- wewnętrzne nienośne ( działowe ): murowane z pustaków max o grubości 9cm lub z cegły dziurawki grubości 12cm
f/ schody:
- wewnętrzne schody płytowe żelbetowe o grubości płyty 14 cm oparte na płycie fundamentowej, ścianach nośnych oraz belce krawędziowej stropu,
- zewnętrzne: schody płytowe o grubości 12cm oddylytowane
g/ pokrycie dachu - więźba drewniana systemowa dwuspadowa o kącie nachylenia 13º zabezpieczona środkami ogniochronnymi do stanu NRO i środkami anty grzybiczymi ułożona na wieńcu żelbetowym i podkładach.
Przykrycie dachu NRO - blacha dachówkowa z posypką - systemowa .
Na dachu zamontowane baterie słoneczne dla celów ciepłej wody.
h/ podłogi i posadzki: wykładziny PCV antypoślizgowe, w pokojach biurowych antystatyczna w sanitariatach wykładzina łazienkowa PCV antypoślizgowa higieniczna, w sanitariatach płytki ceramiczne, na balkonach płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe,
i/ ściany: tynkowane tynkiem gipsowym gładzonym malowane farbami akrylowymi, łazienki wytapetowane tapetami wodoodpornymi przeznaczonymi do łazienek, korytarze wyłożone tapetą techniczną i malowane farbami emulsyjnymi,
j/ sufity: płyta gipsowa GKF o odporności REI 15 na zawiesinach ocynkowanych, wyłożona gładką tapetą techniczną i malowana farbami akrylowymi i emulsyjnymi,
k/ stolarka okienna: okna i drzwi balkonowe plastikowe o ramach pięciokomorowych o podwyższonej izolacyjności 0.8 k/m2/ z szkleniem trzykomorowym 0,7m2, drzwi balkonowe szklone szkłem bezpiecznym lub hartowanym,
l/ stolarka drzwiowa : drzwi drewniane powlekane melaminą z ościeżnicami drewnianymi ruchomymi skrzynkowymi, w korytarzach drzwi plastikowe przeszklone szkłem hartowanym lub bezpiecznym, niektóre drzwi o odporności El 30 i El 60, drzwi do sanitariatów z samozamykaczami,
ł/ nawierzchnia drogi, parkingi oraz chodniki pieszych z kostki betonowej szarej, krawężniki betonowe polerowane,
m/ mała architektura - kamień łamany/drewno.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.
Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1; szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2; które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.11.00.00-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.12.00.00-4 - Próbne wiercenia i wykopy
45.21.50.00-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.34.30.00-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45.34.20.00-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. l pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Termin wykonania zamówienia
Do 30 października 2010 r.

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1.udzielenie min.60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2.wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, prac podobnych do przedmiotu zamówienia ,tj. wybudowanie co najmniej 2 obiektów z zakresu budownictwa użyteczności publicznej o charakterze mieszkaniowym o kubaturze min. 4600 m3, każda wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3. posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wystarczającej do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym powyższe wymagania będzie informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości brutto złożonej oferty;
2.4. zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego:
a/ posiadanie przez min.1 kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b/ posiadanie przez min.1 kierownika robót instalacyjnych uprawnień do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń;
c/ posiadanie przez min.1 kierownika robót instalacyjnych uprawnień do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Wraz potwierdzeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4,
1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3.kopia dokumentu wniesienia wadium;
1.4.dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.5.Zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat;
b/ z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
1.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
1.8.wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, prac podobnych do przedmiotu zamówienia ,tj. wybudowanie co najmniej 2 obiektów z zakresu budownictwa użyteczności publicznej o charakterze mieszkaniowym o kubaturze min. 4600 m3 każda;
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac, kubatura,
c/ termin realizacji,
1.9.dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. l .7.,
1.10.wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia :
- kierownik budowy wraz z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
- kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
- kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.11.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. l .9., Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.12.wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.13.dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia wystawiony przez bank, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty,
1.14. wypełniony formularz tabela elementów rozliczeniowych stanowiący- załącznik nr 5 .


Wadium: 26.730,00 zł

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 21 lipca 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 215708 - 2009 w dniu 30.06.2009 r.Aby pobrać SIWZ kliknij na poniższy link :


http://www.czechowice-dziedzice.pl/download/siwz/siwz_zlota_jesien.zip

Plik doc Wyniki przetargu na zadanie pn.:"Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-Dziedzicach"
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja SIWZ 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja SIWZ 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja SIWZ 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi V
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi IV
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi III
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi II
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  30‑06‑2009 14:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2009 13:09:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive