Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ' Przebudowa ulicy Stawowe Pole w Bronowie '.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : " Przebudowa ulicy Stawowe Pole w Bronowie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 76,80 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jest przebudowa ulicy Stawowe Pole w Bronowie o nawierzchni nieulepszonej na twardą ulepszoną.
Roboty drogowe polegać będą na korytowaniu , ułożeniu warstwy odsączającej z pisaku gr.10 cm , poszczególnych warstw podbudowy tłucznia gr.20 cm, klińca gr.10 cm , ułożeniu nawierzchni dla warstwy wiążącej gr.6 cm i warstwy ścieralnej gr.4 cm, wzmocnieniu obustronnych poboczy tłuczniem gr.10 cm, wyprofilowaniu skarp oraz wyczyszczeniu rowu , ułożeniu częściowo obustronnie płyt ażurowych o wym. 0,6 x 0,4 wykonaniu zjazdów na długość 1,0 m o szerokości wg Planu zagospodarowania , wycince 8 szt. drzew z pobocza, wykarczowaniu krzaków.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 2 ;
przedmiar robót załącznik nr 3 ,
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV : 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. przebudowa drogi o nawierzchni nieulepszonej na twardą ulepszoną o wartości min. 260 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. przebudowa drogi o nawierzchni nieulepszonej na twardą ulepszoną o wartości min. 260 000 zł brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. uprawnienia budowlane dla kierownika do budowy dróg wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7. kosztorys ofertowy uproszczony

Wadium: nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 10.06.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.06.2008 r . o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 102074-2008 w dniu 15.05.2008 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
15‑05‑2008 11:30:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  15‑05‑2008 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  15‑05‑2008 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2008 11:33:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie