Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Rozbudowa cmentarza komunalnego przy Kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach - Dziedzicach - przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza.'


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy Kościele p.w. św. Katarzyny w Czechowicach- Dziedzicach - przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 57,20 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej na twardą ulepszoną.

Zakres prac obejmuje:
- korytowanie,
- ułożenie poszczególnych warstw podbudowy,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej -491 m2,
- ułożenie obustronnie krawężników -283 mb,
- wykonanie 2 wypustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ścięcie oraz wyprofilowanie skarp,
- ułożenie częściowo płyt ażurowych ,
- utwardzenie jednostronnego pobocza.
Długość odcinka drogi do przebudowy -125 mb , szerokość jezdni - 4,00 m ( wraz z krawężnikami).

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów , technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.


Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej , szczegółowej specyfikacji technicznej i przedmiarze robót , które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.23.31.24-4 drogi dojazdowe
45.23.11.00-6 ogólne roboty budowlane z budową rurociągów

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.07.2008 roku.
Do dnia 31.07.2008 roku.


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. przebudowa lub budowa drogi , placu o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 150.000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi .


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do siwz,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. przebudowa lub budowa drogi , placu o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 150.000 zł. brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. uprawnienia budowlane dla kierownika do budowy dróg z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
1.7. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 08. 04.2008 r. o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 08. 04.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 52532-2008 w dniu 14.03.2008 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja SIWZ
02‑04‑2008 15:11:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
14‑03‑2008 11:17:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑03‑2008 11:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑03‑2008 11:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2008 11:17:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie