Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ' Zakup nowych wiat przystankowych'.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Zakup nowych wiat przystankowych".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 6,40 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice sołectwo Ligota.

CPV: 45.21.33.11 - 6 - przystanki autobusowe

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w - załączniku 1, który stanowi integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia montażu wiat: 21 kwiecień 2008r.
2. Termin zakończenia montażu wiat : 30 kwiecień 2008r.

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ / udzielenie gwarancji na:
- elementy konstrukcyjne wiat przystankowych 5 lat
- powłokę malarską wiat przystankowych 3 lata
b/ wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 usług związanych z wykonaniem, dostawą i montażem wiat przystankowych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia Załączyć jeżeli dotyczy).
1.4.wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 usług związanych z wykonaniem, dostawą i montażem wiat przystankowych ,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac ,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6.wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca
będzie realizował,
1.7. kosztorys ofertowy

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Wadium: nie wymagane
Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter )
do dnia 03.03.2008 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.03.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305 .

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 30672 w dniu 14.02.2008r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi
26‑02‑2008 15:29:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
14‑02‑2008 11:34:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑02‑2008 11:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑02‑2008 11:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:37:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie