Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz koszenie poboczy, łąk i innych terenów miejskich w Gminie Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na "Utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz koszenie poboczy, łąk i innych terenów miejskich w Gminie Czechowice-Dziedzice ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 14,30 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i koszenie zieleni na terenie miasta Czechowice - Dziedzice
Zakres prac:
1.Koszenie terenów zielonych zgodnie z przedstawionym harmonogramem, krotnością koszenia oraz w określonych terminach;
2.Codzienne oczyszczanie terenów zielonych z zanieczyszczeń polegający na zbieraniu nieczystości: m.in.: kamieni, gruzu, odpadów komunalnych, papiery, butelki, puszki, gałęzie itp. w okresie od 1 marca do 30 listopada (sześć razy w tygodniu);
3.Oczyszczanie obrzeży oddzielających chodnik bądź jezdnię do zieleńca z zalegającej darni;
4.Wiosenne grabienie liści dom 31 marca; jesienne grabienie liści na terenach zielonych od 15 września do 30 listopada - co dwa tygodnie ( 5 krotnie);
5.Przycinka krzewów, żywopłotów zgodnie z przedstawionym harmonogramem, krotnością i terminem;
6.Codzienne i bieżące utrzymanie czystości w parkach wraz z placami zabaw, nawierzchnią estrady, nawierzchnią przed estradą , placami do gier, skate park
( nawierzchnie utwardzone), alejki oraz chodniki przy parku dużym od strony ul.
Słowackiego polegające na zbieraniu nieczystości: odpady komunalne, papiery,
butelki, gałęzie, zamiatanie alejek itp. ( sześć razy w tygodniu );
7.Wywóz zebranych odpadów wraz z kosztami za zagospodarowanie

Średnia roczna ilość wywozu nieczystości - 690 m3 .
Wykaz terenów dla prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej - załącznik nr 1a.
Harmonogram prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej - załącznik nr 1b ,
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest koszenie poboczy , łąk i innych terenów miejskich .
Zakres prac:
1.Trzykrotne koszenie poboczy w pasach drogowych, łąk i innych terenów miejskich wraz z wykonaniem prac porządkowych oraz wywozem nieczystości .

Wykaz terenów dla prac związanych z koszeniem poboczy , łąk i innych terenów miejskich - załącznik nr 2a który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


CPV: 77.31.00.00-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych,
CPV: 77.34.20.00-9 - przycinanie żywopłotów
CPV: 77.31.30.00-7- usługi utrzymania parków

Oferta musi obejmować całość zamówienia na poszczególne zadanie.
Dopuszcza się składania ofert częściowych .
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia

ZADANIE NR 1

Od 1 marca do 30 listopada 2008 roku


ZADANIE NR 2

I koszenie : od 12 maja do 6 czerwca 2008 r.
II koszenie: od 7 lipca do 31 lipca 2008 r.
III koszenie: od 25 sierpnia do 19 września 2008 r.


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwzoraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Pzp

2.Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

ZADANIE NR 1

1.Dostępność do minimum jednego krytego samochodu do wywozu odpadów, trawy.
2.Dostępność do minimum jednej piły do cięcia krzewów, żywopłotów.

ZADANIE NR 2

1. Dostępność do minimum jednego krytego samochodu do wywozu odpadów, trawy.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4 do siwz.
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.Wykaz sprzętu , którym dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia wymaganych prac( w zależności od zadania na które wykonawca składa ofertę).
1.4.Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.5.Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a/podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca
będzie realizował,
1.6. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1c ,2b do siwz ( w zależności od zadania na które Wykonawca składa ofertę).

Wadium : nie wymagane


Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 19.02.2008 r. o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 19.02.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 23465-2008
w dniu 04.02.2008 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja SIWZ
08‑02‑2008 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
04‑02‑2008 15:26:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
656KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  28‑02‑2008 13:42:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  28‑02‑2008 13:42:52
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2008 13:42:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie