Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Przebudowa ulicy Jaworowej w Ligocie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Jaworowej w Ligocie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 54,60 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa ulicy Jaworowej w Ligocie.
Zakres prac obejmuje:
rozebranie istniejącej częściowo nawierzchni z płyt betonowych technologicznych, rozebranie istniejących krawężników, korytowanie, ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm, ułożeniu warstwy podbudowy z tłucznia gr. 12cm i klińca gr. 8cm, ułożenie warstwy asfaltobetonowej dla warstwy wiążącej gr. 6 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm, wzmocnienie obustronnych poboczy tłuczniem gr.l0cm, wykonanie zjazdów asfaltobeton. Długość odcinka ulicy do remontu-192mb, szerokość jezdni-4.0m, szerokość pobocza-1,0mb, profil poprzeczny jezdni o przekroju daszkowym o spadku 2%, zjazdy- spadki zmienne, pobocza-spadki wynoszą 6%.
Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2;
przedmiar robót - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.23.31.20-6 - roboty w zakresie budowy dróg

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. l pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia : 30 lipca 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
l .4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1.udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu ) o wartości min. 160 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3.posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych w zakresie budowy dróg.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
l. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3.dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.4.wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu) o wartości min. 160 000 zł. brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. l .4.
1.6. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( kierownik budowy), wraz z uprawnieniami
budowlanymi dla kierownika do budowy dróg z przynależnością do właściwej izby
samorządu zawodowego,
1.7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. l .6. , Wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.8. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.9. kosztorys ofertowy uproszczony .

Wadium: nie dotyczy


Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 23 kwietnia 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 kwietnia 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 87424 w dniu 01.04.2009 r.

Plik doc ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn.:"Przebudowa ulicy Jaworowej w Ligocie"
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  01‑04‑2009 14:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2009 15:04:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive