Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz koszenie poboczy,łąk i innych terenów miejskich w Gminie Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz koszenie poboczy, łąk i innych terenów miejskich w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 15,40 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i koszenie zieleni na terenie miasta Czechowice - Dziedzice

Zakres prac:

1)koszenie terenów zielonych zgodnie z przedstawionym harmonogramem, uwzględniającym krotność koszenia w określonych terminach;
2)codzienne oczyszczanie terenów zielonych z zanieczyszczeń polegający na zbieraniu nieczystości: m.in.: kamieni, odpadów komunalnych, papierów, butelek, puszek, gałęzi itp. w okresie od 1 marca do 30 listopada ( sześć razy w tygodniu);
3)oczyszczenie obrzeży oddzielających chodnik bądź jezdnię od zieleńca z zalegającej darni;
4)wiosenne grabienie liści do 31 marca; jesienne grabienie liści na terenach zielonych od 15 września do 30 listopada - co dwa tygodnie ( 5 krotnie);
5)przycinka krzewów, żywopłotów zgodnie z przedstawionym harmonogramem, uwzględniającym krotność przycinki krzewów w określonych terminach;
6)codzienne i bieżące utrzymanie czystości w parkach wraz z placami zabaw, nawierzchnia estrady, nawierzchnią przed estradą, placami do gier, skate parkiem (nawierzchnie utwardzone), alejkami oraz chodnikiem przy parku dużym od strony ul. Słowackiego polegającym na zbieraniu nieczystości: odpadów komunalnych, papierów, butelek, gałęzi oraz zamiataniu alejek itp.(sześć razy w tygodniu);
7)wywóz zebranych odpadów w raz z kosztami ich utylizacji - średnia roczna ilość wywozu nieczystości - 690 m3.

Wykaz terenów dla prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej - załącznik nr 1a.
Harmonogram prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej - załącznik nr 1b ,
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest koszenie poboczy , łąk i innych terenów miejskich w Gminie Czechowice-Dziedzice .

Zakres prac:

1)trzykrotne koszenie poboczy w pasach drogowych i działek gminnych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w określonych terminach;
2)prace porządkowe wraz z zebraniem innych nieczystości znajdujących się na tym terenie.
3)wywóz zebranych nieczystości na wysypisko śmieci wraz kosztami ich utylizacji - średnia ilość wywozu nieczystości - 480 m3.

Wykaz terenów dla prac związanych z koszeniem poboczy , łąk i innych terenów miejskich - załączniki nr 2a i 2b które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 77.31.00.00-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych,
CPV: 77.34.20.00-9 - przycinanie żywopłotów
CPV: 77.31.30.00-7 - usługi utrzymania parków


Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających ,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


Termin wykonania zamówienia


ZADANIE NR 1 - rok 2009 i 2010 w następujących okresach:

Od 1 marca do 30 listopada 2009 roku

Od 1 marca do 30 listopada 2010 roku


ZADANIE NR 2 - rok 2009 i 2010 w następujących okresach:
I koszenie : od 12 maja do 6 czerwca
II koszenie: od 7 lipca do 31 lipca
III koszenie: od 25 sierpnia do 19 września

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp dla wszystkich zadań :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 Pzp

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

ZADANIE NR 1
1. Dostępność do minimum jednego krytego samochodu do wywozu odpadów, trawy.
2. Dostępność do minimum jednej piły do cięcia krzewów, żywopłotów.
3. Wykonanie / wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. jednej usługi podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości min. 100 000 zł brutto, wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

ZADANIE NR 2
1. Dostępność do minimum jednego krytego samochodu do wywozu odpadów, trawy.
2. Dostępność do minimum jednej kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg
zamontowanej na pojeździe.
3.Wykonanie / wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. jednej usługi podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości min. 70 000 zł brutto, wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

Uwaga ! W przypadku składania ofert na ZADANIE NR 1 i 2 łącznie:
1. Wykonanie/ wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. jednej usługi podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości min. 170 000 zł brutto, wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do przeprowadzenia wymaganych prac ( w zależności od zadania na które wykonawca składa ofertę).
1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.3 Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
1.5. Wykaz wykonanych / wykonywanych usług dla zadania nr 1 w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości min. 100.000 zł ( w zależności od zadania na które wykonawca składa ofertę).
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej/wykonywanej usługi,
c/ termin realizacji,
d/ wartość.
1.6.Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.5.
1.7.Wykaz wykonanych / wykonywanych usług dla zadania nr 2 w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości min. 70.000 zł ( w zależności od zadania na które wykonawca składa ofertę).
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej/wykonywanej usługi,
c/ termin realizacji,
d/ wartość.
1.8.Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.7.
1.9.Wykaz wykonanych / wykonywanych usług dla zadania nr 1 i zadania nr 2 ( w przypadku składania ofert na dwa zadania ) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości min. 170.000 zł ( w zależności od zadania na które wykonawca składa ofertę).
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej/wykonywanej usługi,
c/ termin realizacji,
d/ wartość.
1.10. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.9.
1.11. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.12. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.13. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1c, 2c ( w zależności od zadania na które Wykonawca składa ofertę).

Wadium: Nie wymagane.

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 13 lutego 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13 lutego 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 15540-2009 w dniu 03.02.2009 r.


Plik doc Ogłoszenie o wyniku postępowania na ZADANIE NR 2 - Koszenie poboczy, łąk i innych terenów miejskich w Gminie Czechowice-Dziedzice
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Ogłoszenie o wyniku postępowania na ZADANIE NR 1 - Utrzymanie i koszenie zieleni na terenie miasta Czechowice-Dziedzice
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
894KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  03‑02‑2009 12:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2009 12:20:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive