Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Wykonanie nawierzchni tłuczniowej lub z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice'


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wykonanie nawierzchni tłuczniowej lub z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 14,30 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej lub z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice z podziałem na części.

Zakres prac obejmuje:
CZĘŚĆ NR I
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na pow. ok. 1 100m2
Zakres prac obejmuje :
1. Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z wywozem urobku.
2. Wykonanie warstwy odcinającej.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna.
4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa.
CPV: 45.23.31.40-2 - roboty drogowe

CZĘŚĆ NR II
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na pow. ok. 3 200m2
Zakres prac obejmuje :
1. Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z wywozem urobku.
2. Wykonanie warstwy odcinającej.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna.
4. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego - warstwa górna.
CPV: 45.23.31.40-2 - roboty drogowe
Szczegółowy zakres prac zawiera specyfikacja techniczna - załącznik nr 1 dla części I i II, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia: do 22 grudnia 2009 roku.

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp dla części I i II:
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych dowykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

CZĘŚĆ NR I

1. Dostępność do minimum jednego samochodu ciężarowego.
2. Dostępność do minimum jednego samochodu osobo - towarowego.
3. Dostępność do minimum jednej koparki lub spycharki lub koparko - ładowarki lub koparko - spycharki.
4. Dostępność do minimum jednego walca.
5. Dostępność do minimum jednej zagęszczarki.
6. Udzielenie min. 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
7. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni tłuczniowych o wartości min. 20 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

CZĘŚĆ NR II

1. Dostępność do minimum jednego samochodu ciężarowego.
2. Dostępność do minimum jednego samochodu osobo - towarowego.
3. Dostępność do minimum jednej koparki lub spycharki lub koparko - ładowarki lub koparko - spycharki.
4. Dostępność do minimum jednego walca.
5. Dostępność do minimum jednej zagęszczarki.
6. Udzielenie min. 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
7. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o wartości min. 30 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni tłuczniowych o wartości min. 20 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania - dla CZĘŚCI NR I
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o wartości min. 30 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania - dla CZĘŚCI NR II
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu , którym dysponuje
lub będzie dysponował Wykonawca do przeprowadzenia wymaganych robót.
1.9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.8. Wykonawca wskazał sprzęt, którymi będzie dysponował.
1.10. tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 4, 4a.
1.11. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował.

Wadium: Nie wymagane.

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym( parter ) do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21 kwietnia 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok.
003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 81126 w dniu 27.03.2009 r.

Plik doc Ogłoszenie o wyniku postępowania na CZĘŚĆ nr2 - Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Ogłoszenie o wyniku postępowania na CZĘŚĆ nr1 - Wykonanie nawierzchni tłuczniowej
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
829KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  27‑03‑2009 13:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2009 14:33:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive