Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Wykonanie oświetlenia na ulicach Mazańcowickiej, Sadowej, Topolowej, Dzięciołów, Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wykonanie oświetlenia na ulicach Mazańcowickiej, Sadowej, Topolowej, Dzięciołów, Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (56,70 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach Gminy Czechowice - Dziedzice z podziałem na części.

CZĘŚĆ NR 1: Budowa oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach.

Zakres prac obejmuje:
Budowę dwóch odcinków linii oświetleniowej przy zastosowaniu słupów ŻN i E, wiązki AsXS 2 x 25 mm2 i 2 x 16 mm2 o łącznej długości 328 (357) metrów oraz kabla YAKY 4 x 25 mm2 o długości 48 metrów.
Podwieszenie w istniejących liniach rozdzielczych nn wiązek oświetleniowych AsXS 2 x 25 i 2 x 16 mm2 o łącznej długości 528 (555) metrów.
Zabudowa na istniejących i projektowanych słupach opraw oświetleniowych SGS 101/70 - 12 szt. i wykonanie ochrony odgromowej.

CPV: 45.31.61.00-6 - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
45.31.61.10-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy dla części nr 1 określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik 1a, specyfikacji technicznej - załącznik nr 1b, przedmiarze robót - załącznik nr 1c, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CZĘŚĆ NR 2: Wykonanie oświetlenia ulicy Sadowej i Topolowej w Czechowicach - Dziedzicach.

Zakres prac obejmuje:
Ulica Sadowa - budowa odcinka linii oświetleniowej przy zastosowaniu słupów ŻN - 10 oraz wiązki AsXS 2 x 25 mm2 o łącznej długości 105 m.
Zabudowa na projektowanych słupach opraw oświetleniowych typu SGS 101/70 - 2szt.
Ulica Topolowa - budowa odcinka linii oświetleniowej przy zastosowaniu słupów ŻN - 10 oraz wiązki AsXS 2 x 16 mm2 o łącznej długości 121 (127) m.
Zabudowa na projektowanych słupach opraw oświetleniowych SGS 101/70 - 2 szt.
Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej.

CPV: 45.31.61.00-6 - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45.31.61.10-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy dla części nr 2 określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik 2a, 2a', specyfikacji technicznej - załącznik nr 2b, 2b', przedmiarze robót - załącznik nr 2c, 2c', które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CZĘŚĆ NR 3: Wykonanie oświetlenia ulicy Dzięciołów w Czechowicach - Dziedzicach.

Zakres prac obejmuje:
Budowę odcinka linii oświetleniowej przy zastosowaniu słupów ŻN i E oraz wiązki AsXS 2 x 25 mm2 o łącznej długości 194 (202) m.
Zabudowa na projektowanych słupach opraw oświetleniowych SGS 101/70 - 3 szt.
Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej.

CPV: 45.31.61.00-6 - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45.31.61.10-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy dla części nr 3 określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik 3a, specyfikacji technicznej - załącznik nr 3b, przedmiarze robót - załącznik nr 3c, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CZĘŚĆ NR 4: Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach.

Zakres prac obejmuje:
Wymianę istniejącego słupa w linii głównej, budowę odcinka linii oświetleniowej przy zastosowaniu słupów ŻN - 10 i E oraz wiązki AsXS 2 x 25 mm2 o łącznej długości 158 (168) m, zabudowę na projektowanych słupach opraw oświetleniowych SGS 101/70.
Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej.

CPV: 45.31.61.00-6 - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
45.31.61.10-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy dla części nr 4 określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik 4a, specyfikacji technicznej - załącznik nr 4b, przedmiarze robót - załącznik nr 4c, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.


Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Termin wykonania zamówienia


Do 30 maja 2009 r.


Warunki wymagane od wykonawców:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

Dla zadania nr 1:
a) udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy o podobnym charakterze (budowa, przebudowa oświetlenia) o wartości min. 40 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;

Dla zadania nr 2:
a) udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy o podobnym charakterze (budowa, przebudowa oświetlenia) o wartości min. 20 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;

Dla zadania nr 3:
a) udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy o podobnym charakterze (budowa, przebudowa oświetlenia) o wartości min. 20 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;

Dla zadania nr 4:
a) udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy o podobnym charakterze (budowa, przebudowa oświetlenia) o wartości min. 20 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art 22 ustawy - załącznik nr 6 do SIWZ,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. Wykaz wykonania dla zadania nr 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy związanej z budową, przebudową oświetlenia o wartości min. 40 000 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Wykaz wykonania dla zadania nr 2 w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy związanej z budową, przebudową oświetlenia o wartości min. 20 000 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.7. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. Wykaz wykonania dla zadania nr 3 w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy związanej z budową, przebudową oświetlenia o wartości min. 20 000 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.9. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.8.
1.10. Wykaz wykonania dla zadania nr 4 w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej pracy związanej z budową, przebudową oświetlenia o wartości min. 20 000 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.11. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.10.
1.12. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.13. Kosztorys ofertowy uproszczony dla każdej części.

Wadium: nie wymagane.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 02.04.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.04.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 59646-2009 w dniu 12.03.09 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja załącznika nr 7
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  12‑03‑2009 11:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2009 11:28:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive