Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego


Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
430502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 7 160

Informacje ogólne:
Z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, że od 1 stycznia 2013r. prowadzenie placówki wsparcia dziennego wymaga zezwolenia Burmistrza Czechowic-Dziedzic.
Placówkę wsparcia dziennego prowadzi ( art. 18 ust.2 cyt. ustawy):
1) gmina,
2) podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) podmiot, który uzyskał zezwolenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic.


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność*,
  2. Odpis z właściwego rejestru*,
  3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  4. Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  5. Pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki*,
  6. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt*,
  7. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt*,
  8. Informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  9. Oświadczenia: o spełnieniu wymogów lokalowych, o braku prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności objętej zezwoleniem niekaralności.

Sposób dostarczania dokumentów:
Złożenie osobiste w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek, wtorek środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-17.30
piątek 7.30-13.30

Termin i sposób załatwiania:
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach mogą dokonać wizytacji lokalu. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, innych niż stanowiące załączniki do wniosku.
Zezwolenie( w formie decyzji administracyjnej) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej (art.20 cyt. ustawy).

Od momentu uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.
 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
6KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Karpeta, tel. 322147158 , w dniu:  09‑05‑2013 16:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  09‑05‑2013 16:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2019 13:37:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie