Transport drogowy taksówką


Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N.Barabasza 1
tel. 32 214 71 58

 

Obowiązkowa wymiana licencji TAXI do końca 2022r.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje
o konieczności dostosowania licencji TAXI, dla przedsiębiorców, którzy dokument uzyskali przed 1 stycznia 2020 r.

Niedostosowane dokumenty, po 31 grudnia 2022 r., tracą swoją ważność.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach,  ul. J.N. Barabasza 1.

  

Dostosowanie licencji taxi do obowiązujących przepisów prawa oraz wydanie wypisu dla pojazdu:

• Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377);

• W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

  1. Wniosek o dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz wydanie wypisu dla nowego pojazdu;
  2. Aktualny wykaz pojazdów;
  3. Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.;
  4. Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnictwa).

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty na pojazd zgłoszony w tut. Organie:

• 2 zł – w przypadku okresu obowiązywania licencji od 2 do 15 lat;

• 2,50 zł – w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 16 do 30 lat;

• 3 zł – w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 31 do 50 lat.

Opłata za dostosowanie licencji zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1220).

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu

Numer Rachunku Bankowego:
Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
68 10201390 0000 68 02 0024 9680

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podstawa prawna
•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140)
•    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916)
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377)

Wykaz potrzebnych dokumentów:
•    wniosek o udzielenie/dostosowanie/zmianę treści/wydanie wtórnika licencji oraz wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Załączniki do wniosku:
•    oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
•    zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz (w ilości..…….) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
•    Kserokopie dokumentów(oryginały do wglądu) potwierdzające:
-  przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
-   przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
-      posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kategorii B)
•    Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem)
•    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji
•    Pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Opłaty:
•    za udzielenie licencji na okres:
a/ od 2 do 15 lat – 200 zł,
b/ powyżej 15 do 30 lat - 250 zł,
c/ powyżej 30 do 50 lat – 300 zł,
•    za zmianę licencji z powodu zmiany danych w niej zawartych – 10% od okresu ważności licencji
a/ od 2 do 15 lat – 20 zł,
b/ powyżej 15 do 30 lat - 25 zł,
c/ powyżej 30 do 50 lat – 30 zł,
•    za udzielenie wypisów - uzależnionych od wnioskowanego okresu ważności licencji i ilości pojazdów.
a/ od 2 do 15 lat – 22 zł
b/ powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
c/ powyżej 30 do 50 lat – 33 zł
opłata administracyjna jest wnoszona przed odbiorem licencji.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Druki do pobrania

27‑02‑2020 09:51:32
Dokumenty:
Plik docx Wniosek - przewóz taksówek.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx oswiadczenie - uprawnienie do kierowania pojazdem.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx oswiadczenie - wymóg dobrej reputacji.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wykaz pojazdów samochodowych.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Naczelnik Wydziału SO Barbara Kłoda, tel. 32 214 71 59 , w dniu:  09‑01‑2014 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  09‑01‑2014 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2022 14:02:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie