Imprezy masowe


Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 1
tel. 32 214 71 58

 

Impreza masowa to wydarzenie sportowe, artystyczne lub rozrywkowe, w którym bierze udział przynajmniej:

 • 1000 osób na otwartej przestrzeni
 •   500 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy artystyczno-rozrywkowe)
 •   300 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe)
 •   200 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe podwyższonego ryzyka, np. niektóre mecze piłkarskie)

Do tej grupy nie zaliczają się imprezy, które odbywają się w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, placówkach oświatowych, bibliotekach kultury i galeriach sztuki. Ponadto imprezami masowymi nie są wydarzenia: z udziałem sportowców niepełnosprawnych, zawody sportowe dzieci i młodzieży czy imprezy rekreacyjne.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:

 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia
  i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

 2. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);

3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych
- w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4. informację o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
 • odpłatności za wstęp na imprezę;

5.  opinie:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej,
 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
 • Dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.

 

Pamiętaj! dołączone opinie ważne są 6 miesięcy od dnia ich wydania.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

Wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli podasz ważną przyczynę lub charakter twojej imprezy odpowiada przeznaczeniu danego obiektu to możesz złożyć wniosek w krótszym czasie – najpóźniej na 14 dni przed imprezą.

 

Uwaga!

Jeśli organizujesz imprezę z płatnym wstępem, koniecznie podpisz umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom.

Zadbaj o to, aby służby porządkowe i informacyjne miały odpowiednie:

 • zaświadczenie o ukończeniu obowiązkowego szkolenia,
 • wyposażenie (np. identyfikatory, ubranie, itp.),
 • informacje o zasadach pełnienia obowiązków,
 • informacje, jak mają poprawnie udokumentować wykonywane zadania.

 

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej   wg załącznika (tabela, cz. III, pkt 44.2) opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1
- bezgotówkowo na rachunek bankowy:
                                           PKO BP S.A. 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680

 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

 

Kontrola imprez:

W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Czechowic-Dziedzic wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Pliki do pobrania

12‑07‑2022 13:53:54
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.docx
12‑07‑2022 13:54:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia właściciela zarządcy obiektu terenu.docx
12‑07‑2022 13:54:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Szwed , w dniu:  31‑03‑2010 14:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  31‑03‑2010 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2022 13:54:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie