Imprezy masowe


Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 62, poz. 504) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:
- do Burmistrza Czechowic-Dziedzic z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
- do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej,
z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
- Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej składa się
w Wydziale Spraw Obywatelskich, w budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach
-Dziedzicach, przy ul. Księdza Barabasza 1, pok. 3.


Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:
1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia
i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);
3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych
- w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4. informację o:
a. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
d. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
e. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
f. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
g. odpłatności za wstęp na imprezę;
5. opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635), wg załącznika (tabela, cz. III, pkt 44.2) opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1
- bezgotówkowo na rachunek bankowy:
PKO BP S.A. 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie np. opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Termin załatwienia sprawy:
Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej
w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy
z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Czechowic-Dziedzic wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi
w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Karpeta, tel. 32 214 71 59 , w dniu:  31‑03‑2010 14:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  31‑03‑2010 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2012 10:24:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie