Meldunek stały


Miejsce złożenia dokumentów/forma załatwienia sprawy:

Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 5
tel. 32 214 71 56

tel. 32 214 71 62

Godziny pracy biura:

poniedziałek 7.30 - 15.00
wtorek 7.30. 15.00
środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 13.00

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały.

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu)
  tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg
  z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Pliki do pobrania

22‑05‑2023 14:02:29
Dokumenty:
Plik pdf WSO_zgloszenie_pobyt_staly.pdf
22‑05‑2023 14:02:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WSO_pelnomocnictwo_spr_meldunkowe.pdf
22‑05‑2023 14:07:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WSO_oswiadczenie_wlasciciela_lokalu_tylko_do_elektronicznego_zameldowania.pdf
22‑05‑2023 14:07:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Szwed , w dniu:  22‑05‑2023 14:01:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Czylok
email: a.czylok@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 21 47 190
, w dniu:  22‑05‑2023 14:01:38
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2023 12:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie