Dowody osobiste


Miejsce złożenia dokumentów:

Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 5
tel. 32 214 71 56

tel. 32 214 71 62

Godziny pracy biura:

poniedziałek 7.30 - 15.00
wtorek 7.30. 15.00
środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 13.00

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia
  2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego
  2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

 

Jeśli chcesz załatwić sprawę osobiście, to od 29 grudnia 2023 r. nie złożysz już papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek jest generowany automatycznie na podstawie danych pobranych z rejestrów państwowych.  Nie musisz nic wypełniać.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia musi spełniać wymagania określone w przepisach, musi być wykonana na jednolitym jasnym tle,
  z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
  z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego;
 2. Do wglądu: dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość:
  1. ważny paszport,
  2. ważny dowód osobisty,
  3. jeśli nie masz ważnego dowodu lub ważnego paszportu – inny dokument ze zdjęciem,
  4. jeśli jesteś osobą, która dopiero nabyła obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument, który stwierdzi Twoją tożsamość.

Nie możesz potwierdzić swojej tożsamości za pomocą mDowodu!

 

Miejsce złożenia dokumentów:

O dowód osobisty możesz się ubiegać:

 1. Osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przez internet na stronie www.mobywatel.gov.pl.

 

Kto może wystąpić o dowód osobisty:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ubiega się rodzic, opiekun  lub kurator.

Ubieganie się o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności:

- dziecko powyżej 5 roku życia

- osoba ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie

 

Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców,
z wyłączeniem osoby:

- która nie ukończyła 12 roku życia,

- od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,

- od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 

Ważność dowodu osobistego:

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres
10 lat
od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres
12 miesięcy od daty jego wydania.

 

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 1. uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
 2. składanie podpisu osobistego;
 3. potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

 

Opłaty:

Dowody są wydawane bezpłatnie.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Szwed , w dniu:  22‑05‑2023 13:47:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Czylok
email: a.czylok@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 21 47 190
, w dniu:  22‑05‑2023 13:47:16
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2024 12:41:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie