Karta Dużej Rodziny


Sprawą merytorycznie zajmuje się:
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 3
tel. 32 214 -71 -60

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm. ).

W wyniku nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny aplikacja mKDR z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta.
Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, elektronicznej lub obydwu mają możliwość wyświetlania Karty Dużej Rodziny za pomocą publicznej aplikacji mObywatel.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel?
1.    Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna.
2.    Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
3.    Uruchom aplikację mObywatel.
4.    Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz: Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
5.    Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
6.    Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
7.    Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.


Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Osoby uprawnione do posiadania KDR
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
•    w wieku do 18. roku życia,
•    w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
•    bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1.    osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.    cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3.    mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Natomiast opłatę w wysokości 15,00 zł ponosi się za duplikat karty oraz 10,00 zł za domówienie tradycyjnej formy Karty.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić:
•    na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za wydanie duplikatu/dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku),
•    bezpośrednio w kasie urzędu: pl. Jana Pawła II 1, parter budynku, pok. 111, w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30. 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.30
piątek 7.30 - 13.30

Na jaki czas można uzyskać KDR?
•    rodzice - na całe życie,
•    dzieci - do ukończenia 18 lat,
•    dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,
– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.
•    dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
•    Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
•    Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - złożenie wniosku
•    Osobiste złożenie wniosku o przyznanie Karty, bądź jej odbiór możliwy jest w Wydziale Spraw Obywatelskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ks. J.N. Barabasza 1 pok. nr 3, numer telefonu: 32 214 71 60, w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30. 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.30
piątek 7.30 - 13.30
•    Elektroniczne składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny możliwe jest przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/
Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:
•    ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
•    dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
•    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
•    dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  
•    Osoby niepełnosprawne - mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
1)     w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2)     w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3)     w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4)     w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
5)     w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Jak korzystać z KDR?
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Wyszukiwanie partnerów KDR
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Druki do pobrania

29‑06‑2021 14:28:20
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rdziny lub duplikatu.pdf
29‑06‑2021 14:29:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.PDF
29‑06‑2021 14:29:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole.PDF
29‑06‑2021 14:29:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej.PDF
29‑06‑2021 14:29:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej.pdf
29‑06‑2021 14:29:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna.pdf
11‑03‑2024 13:17:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Wydział Spraw Obywatelskich - Agnieszka Czylok , w dniu:  29‑06‑2021 14:21:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  29‑06‑2021 14:21:56
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2024 13:18:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie