Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Bronowie'.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Bronowie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (82,70 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, tel. (0.32) 214 - 71 - 14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kamienieckiej w Bronowie.
Zakres prac obejmuje:
- przebudowę istniejącej nawierzchni: 4cm warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/12,8mm, 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm, 16cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.
- przebudowę istniejących poboczy: 10cm tłuczeń stabilizowany mechanicznie.
- przebudowę istniejących wjazdów: 4cm warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/12,8mm, 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm, 16cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.
- przebudowę istniejącego przepustu.

Długość jezdni - 477,13m,
Szerokość jezdni - 3,50m,
Szerokość pobocza obustronnego - 2 x 0,75m

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), przedmiarze robót (załącznik nr 3), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2;
przedmiar robót - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.23.31.00-0 - roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.
45.10.00.00-8 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
45.10.00.00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

Do 30 października 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem) o wartości min. 300 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3. posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych w zakresie budowy dróg.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem) o wartości min. 300 000 zł. brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami budowlanymi dla kierownika do budowy dróg z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.6., wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.9. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium: nie dotyczy

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 03.09.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.09.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 133049-2009 w dniu 13.08.2009 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja SIWZ II
01‑09‑2009 10:21:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi II
01‑09‑2009 10:17:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Pytania i odpowiedzi
26‑08‑2009 13:24:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Modyfikacja SIWZ
26‑08‑2009 13:17:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
13‑08‑2009 11:34:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
7,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  13‑08‑2009 11:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  13‑08‑2009 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2009 11:35:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie