Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 11,70 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone w rejonie ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem planu.
2. Przedmiot ustaleń planu oraz obszar objęty planem ujęty jest w uchwale nr XXIII/192/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 01.07.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów (Załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Przybliżona powierzchnia obszaru objętego planem wynosi: ok. 55,5 ha.
4. Opracowanie należy wykonać zgodnie z:
- treścią w/w uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- procedurami i problematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- odrębnymi przepisami odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)).
- wzorem umowy i harmonogramem prac (Załącznik nr 4 do SIWZ).
5. Przedmiotowy plan miejscowy należy wykonać w programie MapInfo Professional wersja 8.0.
6. Każdy etap opracowania będący przedmiotem odbioru powinien zostać podpisany przez głównego projektanta.

CPV : 71.41.00.00-5 - usługi planowania przestrzennego.


Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Przekazanie Zamawiającemu ostatecznego projektu planu do uchwalenia - do 30 czerwca 2010 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy- Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. wykonanie/ wykonywanie (z należytą starannością) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie mniej niż 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- sporządzonych w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- sporządzonych dla obszaru gminy miejskiej o liczbie mieszkańców co najmniej 35 tys.,
2.2. dysponowanie do realizacji przedmiotu zamówienia zespołem składającym się z minimum 3 osób, z których co najmniej jedna jest członkiem izby urbanistów, wpisanym aktualnie na listę izby.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt V SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy-Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ),
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. wykaz wykonanych / wykonywanych w ostatnich 3 latach przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie prac, o których mowa w pkt IV niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ),
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt. 1.4,
1.6. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z uprawnieniami i z przynależnością do właściwej izby urbanistów, wpisanym aktualnie na listę.
1.7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.6., wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,

Wadium: Nie wymagane.

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 5 maja 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 5 maja 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 114150 - 2009 w dniu 21. 04.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑04‑2009 12:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑04‑2009 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2009 12:36:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie