Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy os. Północ w Czechowicach-Dziedzicach między ulicami: Polną, Baczyńskiego i Morcinka, na działkach nr 654/4, 654/5, 654/6, 654/7, 651/10, 651/11, 652/10, 652/21, o ogólnej powierzchni 27 567,00m2.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
a/ alejek głównych i ścieżek spacerowych o nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm - 2 614,00m2
b/ placu głównego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6 cm-1 432,00m2
c/placu utwardzonego o nawierzchni z betonu wylewanego - 253,00m2
d/ ogrodzonego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni żwirowej, pow. 809,00 m2 wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych;
e/ skate parku o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej gr.8 cm wraz z dostawą i montażem urządzeń;
f/ ściany do graffiti, pow. 53,0 m2 z betonu zbrojonego wylewanego na mokro;
g/ górki saneczkowej;
h/ boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, pow. 364,00 m2 wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
i/ boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, pow. 968,00 m2 wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
j/ boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, pow. 364,00 m2 wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
k/ siłowni plenerowej wraz z dostawą i montażem wyposażenia siłowni;
l/ obsad zielenią niską ( 2 680m2) i wysoką oraz wykonanie trawników (15 320m2);
m/ obiektów małej architektury takich jak : śmietniki, ławki, kosze na śmieci, barierki itp.
n/ oświetlenia lampami parkowymi 27 szt. wraz z dostawą i montażem rozdzielni TPR;
o/ instalacji nawadniającej trawniki;
p/ niwelacji terenu.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 1 ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 2 ), przedmiarze robót ( załącznik nr 3 ), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz posiadać parametry nie gorsze od wskazanych przez projektanta oraz muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2;
przedmiar robót - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45236250-7 - Wyrównanie terenu parków
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 15 maja 2010 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. Udzielenie min. 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prac podobnych do przedmiotu zamówienia:
1/ wykonanie co najmniej 1 boiska (siatkówka, koszykówka, piłka nożna);
2/ wykonanie co najmniej 2 robót dotyczących nawierzchni chodników, dróg lub placów z kostki brukowej betonowej o pow. min. 1000 m2 każda;
3/ wykonanie co najmniej 1 roboty dotyczącej nawierzchni z betonu wylewanego o min. pow. 250 m2;
4/ montaż urządzeń małej architektury ( kosze, ławki ) lub urządzeń sportowych ( wyposażenie boisk), zabawowych w ilości min. 20 szt.,
5/ wykonanie usługi polegającej na wykonaniu zieleni urządzonej na podstawie projektu obejmującego wysadę zieleni niskiej, założenie trawników z instalacją nawadniającą o łącznej pow. min. 2000 m2 wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3. Wykazanie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
wystarczające do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Dokumentem
potwierdzającym powyższe wymagania będzie informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty.
2.4. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2.5. Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego:
a/ kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowan iu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2. kopia dowodu wniesienia wadium,
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. zaświadczenia:
a) właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat,
b) właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie
zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.6. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie prac podobnych do przedmiotu zamówienia zgodnym z pkt V SIWZ,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; dla kierownika budowy należy załączyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.8., wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.10. udokumentują posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1.11. dokument potwierdzający wymagania - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.12. Wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.13. formularz cenowy z podziałem na elementy - Załącznik nr 6,

Wadium: 36.300 zł.

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 19 maja 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 maja 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 124066 - 2009 w dniu 28.04.2009 r.


Aby pobrać SIWZ kliknij na poniższy link:

Pobierz SIWZ - rozmiar 67MB

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  28‑04‑2009 11:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  28‑04‑2009 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2009 14:00:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie