Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Remont ulicy Kasprowicza w Czechowicach - Dziedzicach.'


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont ulicy Kasprowicza w Czechowicach-Dziedzicach".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (232,00 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
wymiana nawierzchni jezdni ( w-wa ścieralna asfaltowa-5cm, w-wa wiążąca asfaltowa-7cm, istniejące warstwy jezdni-frezowanie wyrównujące na średnią grubość-7cm),
wykonanie poszerzenia jezdni (w-wa ścieralna asfaltowa-5cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego-7cm, górna w-wa podbudowy-kliniec-10cm, dolna w-wa podbudowy-tłuczeń-20cm, warstwa odsączająca z piasku-10cm),
wymiana nawierzchni na wjazdach (kostka betonowa-8cm, podsypka cem.-pias.-3cm, górna w-wa podbudowy-kliniec-10cm, dolna w-wa podbudowy-tłuczeń-20cm, w-wa odcinająca z piasku 10cm), wymiana nawierzchni chodnika (kostka betonowa-8cm, podsypka cem.-pias.-3cm, w-wa podbudowy-kliniec-15cm, w-wa odcinająca z piasku 10cm,
wymiana nawierzchni jezdni na kolektorze (w-wa ścieralna asfaltowa-5cm, w-wa wiążąca asfaltowa-7cm, górna w-wa podbudowy-kliniec-10cm, dolna w-wa podbudowy-tłuczeń-20cm, wymiana gruntu w wykopie, obsypka kolektora piaskiem-20cm ponad rurę
wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku długości 514,72m.

Długość jezdni wraz z chodnikiem jednostronnym - 597,50mb,
szerokość poszerzenia jezdni 0,45m,
szerokość jezdni - 3,5m,
spadek jezdni jednostronny 2%,
szerokość chodnika-1,5m,
spadek chodnika jednostronny 2%.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), przedmiarze robót (załącznik nr 3), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2;
przedmiar robót - załącznik nr 3.
Które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.23.31.20-6 - roboty w zakresie budowy dróg


Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających ,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 30 czerwca 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a) udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem, układanie nawierzchni z kostki brukowej) o wartości min. 1 100 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
c) posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych w zakresie budowy dróg.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. kopia dowodu wniesienia wadium,
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. zaświadczenia:
a) właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat,
b) właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie
zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.6. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem, układanie nawierzchni z kostki brukowej) o wartości min. 1 100 000 zł. brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami
budowlanymi dla kierownika do budowy dróg z przynależnością do właściwej izby
samorządu zawodowego,
1.9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
Wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.8., wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.10. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, który dany podwykonawca
będzie realizował,
1.11. kosztorys ofertowy uproszczony.


Wadium: 29 000 zł.

Kryterium oceny ofert: cena 100%


Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 04.03.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.03.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 36613 - 2009 w dniu 12.02.09 r.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  12‑02‑2009 08:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  12‑02‑2009 08:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2009 09:42:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie