Straż Miejska - Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Zakup fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony pn. "Zakup fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi".

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Komendzie Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, w administracji Straży Miejskiej (I pietro) od poniedziałku do piatku w godz. od 8:00 do 13:00, tel. 032 215 54 92 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostepna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego urzadzenia przeznaczonego do pomiaru predkosci i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczajacych dopuszczalna predkość w ruchu drogowym dla Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, obejmujaca:
1. dostawe nowego urzadzenia do pomiaru predkosci i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczajacych dopuszczalna predkosc w ruchu drogowym,charakteryzujacego sie nastepujacymi parametrami i cechami:
a) automatyczne rejestrowanie wykroczenia w formie zdjecia wykonanego technika cyfrowa o rozdzielczosci min 1,3 mln pikseli;
b) automatyczna rejestracja informacji identyfikujacych wykonany pomiar:
- data i dokładny czas zdarzenia z dokładnoscia do 1 sekundy,
- zmierzona predkosc,
- dozwolony limit predkosci,
- numer zdjecia,
- oznaczenie / numer urzadzenia pomiarowego,
- miejsce pomiaru - stanowisko,
c) rejestrowanie zdjecia pojazdu z możliwoscia odczytania numeru rejestracyjnego oraz
rozpoznania twarzy kierujacego;
d) możliwosc pracy i dokonywania pomiarów w różnych warunkach atmosferycznych
oraz w nocy z użyciem lampy błyskowej nie oslepiajacej kierujacych pojazdami;
e) możliwosc pomiaru predkosci i rejestracji pojazdów do trzech pasów ruchu;
f) możliwosc ustawiania podczas pomiaru w tym samym okresie czasu dwóch
odrebnych predkosci dla pojazdów osobowych i cieżarowych;
g) możliwosc ustawienia pomiaru predkosci w tym samym okresie czasu, jednoczesnie dla pojazdów nadjeżdżajacych i odjeżdżajacych;
h) możliwosc odróżniania podczas pomiaru i rejestrowania pojazdów osobowych lub cieżarowych;
i) przystosowane do transportu w samochodzie osobowym,
j) przystosowane do dokonywania pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze, z trójnogu - statywu lub w wersji zabudowanej w samochodzie (głowica fotoradaru oraz kamera zamontowane w przedniej czesci pojazdu - możliwość prowadzenia pomiaru podczas postoju pojazdu oraz podczas jazdy pojazdem) z wykorzystaniem własnego zasilania z akumulatorów żelowych;
k) możliwosc zamontowania i dokonywania pomiarów z urzadzenia umieszczonego stacjonarnie w obudowie na maszcie oraz z pojazdu zaparkowanego na poboczu drogi (nie dotyczy wersji zabudowanej w samochodzie)
l) zakres pomiaru predkości od 30 do 250 km/h z wartościa działki co 1 km/h;
m) zakres temperatur pracy od - 100 C do + 500 C;
n) bład pomiaru predkosci ± 3 km/h;
o) czas pracy urzadzenia i lampy błyskowej bez możliwosci jej przegrzania, z wykorzystaniem własnego zasilania przez minimum 8 godzin;
p) możliwosc zdalnego sterowania urzadzenia;
q) brak możliwosci usuniecia zdjecia przez obsługe;
r) brak możliwosci ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru;
s) menu i instrukcja obsługi w jezyku polskim;
t) możliwosc przenoszenia zarejestrowanego materiału do komputera w celu dalszej obróbki;
u) winno byc kompletne i realizowac funkcje pomiaru predkosci i rejestracji wykroczeń bez koniecznosci zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych;
v) winno posiadac Decyzje Prezesa Głównego Urzedu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urzadzenia do pomiaru predkości;
w) winno posiadać aktualne Swiadectwo Legalizacji własciwego Urzedu Miar;
x) autoryzowany serwis pogwarancyjnego na terenie kraju.
2. Odbiór urzadzenia odbedzie sie w siedzibie zamawiajacego.
3. Dostarczenie komputera wraz z oprogramowania do obróbki i wydruku
zarejestrowanych zdjec z opisem oraz generowania dokumentacji niezbednej do prowadzenia postepowan wyjasniajacych w sprawach o wykroczenia, które powinno spełniac nastepujace wymagania:
a) posiadac funkcje graficzne umożliwiajace poprawe jakosci zdjec (np. ustawienia ostrości, jasności, kontrastu);
b) miec charakter bazy danych;
c) posiadac system identyfikacji ( administrator, użytkownik );
d) możliwosc wyszukiwania wykroczen według zadanych kryteriów ( np. daty, czasu, miejsca, numeru rejestracyjnego, numeru zdjecia, numeru sprawy );
e) możliwosc modyfikacji dokumentacji niezbednej do prowadzenia postepowań wyjasniajacych w sprawach o wykroczenia, według potrzeb zamawiajacego.
4. Dostarczenie samochodu osobowego przystosowanego do przewozu fotoradaru na trójnogu i jego obsługi:
a) silnik benzynowy o pojemnosci co najmniej 1100 cm3
b) ilosc miejsc: 5
c) kolor nadwozia: dowolny
d) liczba drzwi drzwi: 5, przy czym tylna klapa ma byc otwierana do góry
e) bezpieczenstwo: poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, przednie pasy bezpieczenstwa z regulacja wysokosci mocowania, trzy pasy bezpieczenstwa z tyłu
f) systemy zabezpieczen: centralny zamek
g) komfort: wspomaganie układu kierowniczego, regulowana kolumna kierownicy, podgrzewana szyba tylna
h) dywaniki gumowe, komplet opon zimowych
5. Przeszkolenie na własny koszt wskazanych strażników miejskich Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie obsługi dostarczonego sprzetu oraz oprogramowania do obsługi urzadzenia i wydanie zaswiadczen potwierdzajacych ukonczenie szkolenia.
Opis techniczny przedmiotu zamówienia okreslony jest w załaczniku Nr 1, który stanowi integralna czesc specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wspólny słownik zamówien (CPV): 34.99.60.00-5 - Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne

Oferta musi obejmowac całosc zamówienia.
Nie dopuszcza sie składania ofert czesciowych.
Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje sie zamówien uzupełniajacych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje sie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje sie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nie może byc dłuższy niż do 30 wrzesnia 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców:
1. Wykonawca musi spełniac warunki udziału w postepowaniu okreslone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. posiadac uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynnosci, jeżeli ustawy nakładaja obowiazek posiadania takich uprawnien;
1.2. posiadac niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponowac potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. O udzielenie zamówienia ubiegac sie moga Wykonawcy, którzy spełniają warunki przedmiotowe a w szczególności:
2.1. udzielili gwarancji na okres co najmniej 24 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego;
2.2. posiadaja autoryzowany serwis na terenie Polski, producenta oferowanego urzadzenia;
2.3. wykonali/ wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawe, odpowiadajaca swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, tj. dostawa fotoradaru wraz z
komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi o wartosci min. 170 tys. zł brutto, potwierdzona załaczonymi dokumentami (np.referencjami), że te dostawy zostały wykonane należycie;
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI SIWZ.
Z tresci załaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iż w/ w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociaDby jednego z w/ w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
1. Oferta zostanie sporzadzona na formularzu stanowiacym załacznik nr 2.
Do oferty zostana załaczone nastepujace dokumenty:
1.1. oswiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załacznik nr 3,
1.2.aktualny odpis z własciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej, je eli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnosci gospodarczej - wystawione nie wczesniej niD 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert,
1.3.dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów wystepujacych wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postepowaniu o udzielenie zamówienia (załaczyć jeżeli dotyczy),
1.4 wykaz wykonania/ wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawe, odpowiadajaca swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, tj. dostawa fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi o wartosci min. 170 tys. zł brutto potwierdzona załaczonymi dokumentami (np. referencjami), że te dostawy zostały
wykonane należycie.
Wykaz ten powinien zawierać:
a/ nazwe zamawiajacego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartosc i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzajace nale yte wykonanie dostaw, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawce podwykonawcom
(załaczyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, który dany podwykonawca bedzie realizował.
1.7. opis techniczny oferowanego urzadzenia z podaniem podstawowych parametrów technicznych z dokumentacja potwierdzajaca możliwość umieszczenia urzadzenia na trójnogu - statywie z wykorzystaniem własnego zasilania z akumulatorów żelowych, umieszczonego stacjonarnie w obudowie na maszcie i w pojezdzie z możliwościa dokonywania pomiarów z pojazdu zaparkowanego na poboczu drogi;
1.8. przykładowa dokumentacje zdjeciowa zarejestrowanych wykroczen o rozdzielczosci min. 1,3 mln pikseli, wykonana w ciagu ostatnich 2 miesiecy, z wymaganymi parametrami, o których mowa w Rozdziale III pkt. 1 niniejszej SIWZ, w tym:
a) 5 zdjec pojazdów zbliżajacych sie, wykonanych w dzien;
b) 5 zdjec pojazdów oddalajacych sie, wykonanych w dzien
c) 5 zdjec samochodów cieżarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t,
d) 5 zdjec pojazdów zbliżajacych sie, wykonanych w nocy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakosci oferowanego
urzadzenia przez wykonanie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice
dodatkowej dokumentacji zdjeciowej w trakcie oceny spełniania warunków
przedmiotowych.
1.9. przykładowa generowana przez oprogramowanie dokumentacje niezbedna do prowadzenia postepowan wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
1.10. zatwierdzenie typu urzadzenia wydane przez Główny Urzad Miar,
1.11. aktualne swiadectwo legalizacji wydane przez własciwy Urzad Miar

Wadium:
Nie wymagane.

Oferty należy składać w Komendzie Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 42, (u Dyżurnego Komendy)
Termin składania ofert upływa 30.07.2009 r. o godz. 9:00.
Oferty zostaną otwarte w dniu 30.07.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiajacego (w pokoju administracyjnym, I pietro)

Termin zwiazania z oferta: 30 dni.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 240614-2009 w dniu 16.07.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  16‑07‑2009 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  16‑07‑2009 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2009 12:53:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie