Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Adaptacja pomieszczeń przy pl.Jana Pawła II 3/3 na pomieszczenia biurowe'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń przy pl. Jana Pawła II 3/3 na pomieszczenia biurowe".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 62,60 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa pomieszczeń , roboty adaptacyjne w obecnych pomieszczeniach sklepu na pomieszczenia biurowe przy pl. Jana Pawła II 3/3 w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres prac obejmuje:
1.Przebudowa pomieszczeń (roboty adaptacyjne w obecnych pomieszczeniach sklepu na parterze, roboty wykończeniowe, izolacyjne).
2. Przebudowa i wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej, wykonanie instalacji c.o.
Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1;
specyfikacja techniczna - załącznik nr 2;
przedmiar robót - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.00.00.00 - 7 - roboty budowlane
45.30.00.00 - 0 - roboty instalacyjne w budynkach

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Termin wykonania zamówienia

60 dni od dnia zawarcia umowy

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
l .4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1.Udzielenie min. 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2.Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającą/posiadającymi aktualne uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno - budowlanej;
2.3. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac ogólnobudowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. prace remontowe, modernizacyjne, adaptacyjne, wykończeniowe pomieszczeń o kubaturze min. 130 m2, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. kopia dowodu wniesienia wadium,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac ogólnobudowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. prace remontowe, modernizacyjne, adaptacyjne, wykończeniowe pomieszczeń o kubaturze min. 130 m2
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.6. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.5.,
1.7. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami
w specjalności ogólno - budowlanej z przynależnością do właściwej izby
samorządu zawodowego,
1.8. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.7. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.9. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.10. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium: 2.810,00 zł


Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 14 lipca 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 201238 w dniu 19.06.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  19‑06‑2009 13:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  19‑06‑2009 13:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2009 14:03:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie