Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników dróg powiatowych na terenie miasta Czechowice - Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników dróg powiatowych na terenie miasta Czechowice - Dziedzice".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (12,20 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników dróg powiatowych na terenie miasta Czechowice - Dziedzice.

Zakres prac:

1) Codzienne i bieżące oczyszczanie nawierzchni chodników, jezdni, wysepek w ciągach ulicznych, przyulicznych ciągów ściekowych wraz z zamiataniem nawierzchni utwardzonych;
2) Mechaniczne oczyszczanie jezdni oraz wokół istniejących wysepek oraz części dróg wyłączonych z ruchu;
3) Zimowe utrzymanie chodników.

Szczegółowy zakres prac zawiera specyfikacja usługi - załącznik nr 1, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV 90.60.00.00-3 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
CPV 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia: 1 września 2009 r.
Termin zakończenia: 30 kwietnia 2010 r.


Warunki wymagane od wykonawców:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu

2.1. Dostępność do minimum jednej samobieżnej mechanicznej zamiatarki do oczyszczania jezdni wyposażoną w urządzenie zraszające materiał zbierający, gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym o pojemności zbiornika na odpady nie mniejszy niż 6m3, wyposażoną w co najmniej dwie szczotki talerzowe (jedna z lewej strony oraz jedna z prawej strony) oraz szczotkę walcową i lej ssawny - minimalna szerokość rozstawu szczotek 2000mm;
2.2. Dostępność do minimum jednej samobieżnej mechanicznej zamiatarki do oczyszczania chodników wyposażoną w urządzenie zraszające materiał zbierający, gromadząca materiał zbierany w zbiorniku własnym o pojemności zbiornika na odpady nie mniejszy niż 0,5m3, wyposażona w dwie szczotki talerzowe (jedna z lewej strony oraz jedna z prawej strony) oraz szczotkę walcową, minimalna szerokość zamiatania 1400mm;
2.3. Dostępność do minimum dwóch samobieżnych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do odśnieżania chodników przy czym jeden samobieżny pojazd mechaniczny o rozstawie kół nie większych niż 1500mm;
2.4. Dostępność do minimum jednego pojazdu do wywozu nieczystości;
2.5. Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3.
1.2. Kopia dowodu wniesienia wadium.
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.5.Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do przeprowadzenia wymaganych prac - załącznik nr 4.
1.6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.5. Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował.
1.7.Udokumentują posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, które dany podwykonawca będzie realizował.
1.9. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5.


Wadium: 3 064,00 zł.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter)
do dnia 19.08.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.08.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305 - Sala Narad.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 274430-2009 w dniu 11.08.2009 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
11‑08‑2009 13:51:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
615KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  11‑08‑2009 13:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  11‑08‑2009 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2009 13:53:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie