FORMY OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3


Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 3
tel. 32 214 71 60

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001324

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72)  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000072

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1205)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001205

Uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

https://eurzad.finn.pl/gmczechowicedziedzice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/103295

 

FORMY OPIEKI

Żłobek

Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do żłobka, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.

 

Klub dziecięcy

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30.

 

Dzienny opiekun

Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu dziecięcego także instytucja dziennego opiekuna ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi). Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.

Szczegółowe informacje o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow

 

Niania

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale również rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych.

Szczegółowe informacje o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez nianię znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/niania

 

---------------------------------------------------------

Zakładanie żłobka lub klubu dziecięcego

Aby założyć żłobek lub klub dziecięcy, należy:

1. Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe/dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów;

2.  Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów;

3.  Zorganizować wyżywienie dla dzieci;

4.  Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

5.  Opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Podczas prowadzenia żłobka należy pamiętać o:

1.aktualizacji informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych;

2. obowiązku comiesięcznego przekazywania informacji dotyczącej dzieci uczęszczających do instytucji opieki; 

3. spełnianiu obowiązku sprawozdawczego.

 

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka lub klubu urzędu miasta lub gminy.

 

Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, na formularzu RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Instrukcja wypełniania: https://www.gov.pl/attachment/61963e6a-cb50-4a92-b8a0-969fbe4f8255

 

Opłaty:
Wpis do rejestru podlega opłacie. Zgodnie z Uchwałą nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych opłata wynosi 100,00 zł


Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić:
•    na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680

•    bezpośrednio w kasie urzędu: pl. Jana Pawła II 1, parter budynku, pok. 111, w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30. 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.30
piątek 7.30 - 13.30

- dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Zaświadczenie

Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zaświadczenie zawiera następujące dane:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2) datę i numer wpisu do rejestru;

3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Burmistrz odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, na formularzu RKZ-3 Wniosek o wykreślenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

Instrukcja wypełniania: https://www.gov.pl/attachment/1319faaf-5925-47c9-a5c7-781a2ada5b9e

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

 

Zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot jest zobowiązany do:

1) złożenia wniosku o zmianę danych lub informacji na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ w terminie 14 dni od zaistnienia zmian dotyczących:

a. nazwy lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b. numeru NIK i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.  informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

2) złożenia wniosku o zmianę danych lub informacji na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ w terminie 3 dni od zaistnienia zmian dotyczących:

a. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

b. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

c. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

d. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

 

Wskazane wyżej wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Zmian danych, aktualizacji danych oraz ich uzupełnienia dokonuje się za pośrednictwem formularza RZK-2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów.

Instrukcja wypełniania: https://www.gov.pl/attachment/51916762-810d-4660-8316-cced49883749

 

Informacja o dzieciach uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna (RKZ-5)

Podmioty prowadzące instytucje opieki są zobowiązane do przekazywania informacji o dzieciach poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony jest formularz RKZ-5 - Informacja o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna.

Instrukcja wypełniania: https://www.gov.pl/attachment/3a71dc47-16ca-4ec7-b857-0b0e4bc88aa3

 

Sprawozdawczość z realizacji opieki nad dziećmi wieku do lat 3

Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazują za każdy rok sprawozdanie z realizowanej przez siebie opieki nad dziećmi gminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie jest przekazywane za pomocą portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-4 Sprawozdanie z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Instrukcja wypełniania https://www.gov.pl/attachment/6027b79e-a831-4150-9869-dbebb137df16

 

Szczegółowe informacje o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-3

Informacja wytworzona przez:
Barbara Szwed , w dniu:  16‑11‑2012 09:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  16‑11‑2012 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2022 12:55:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie