Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (71,60 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego Plac Jana Pawła II 1 w Czechowicach - Dziedzicach

Zakres prac obejmuje :

1. Zabudowę windy (roboty adaptacyjne w przyziemiu, na parterze, I, II, III piętrze, roboty wykończeniowe, izolacyjne).
2. Wykonanie instalacji elektrycznych niezbędnych do instalacji windy.
3. Instalacji dźwigu osobowego o parametrach technicznych określonych w specyfikacji technicznej.


CPV: 45.31.30.00-4 instalowanie wind i ruchomych schodów,
45.31.31.00-5 - instalowanie wind.


Szczegółowy zakres prac zawierają:
dokumentacja projektowa - załącznik nr 1, specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 oraz przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanową integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

Do 11 września 2009 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

2.1. Udzielenie min. 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającą/posiadającymi aktualne uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
2.3. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac związanych z budową windy zewnętrznej o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 .oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. kopia dowodu wniesienia wadium,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac związanych z budową windy zewnętrznej o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.6. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.5.,
1.7. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.8. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.1.7. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.9. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców),
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.10. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium: 23.700,00 zł

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 12.05.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.05.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 112038-2009 w dniu 20.04.2009 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
20‑04‑2009 13:38:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  20‑04‑2009 12:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  20‑04‑2009 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2009 13:39:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie