Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Naprawa nawierzchni nieulepszonych poprzez wyrównanie warstwą destruktu asfaltowego'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Naprawa nawierzchni nieulepszonych poprzez wyrównanie warstwą destruktu asfaltowego ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (13,30 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa nawierzchni nieulepszonych poprzez wyrównanie warstwą destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice.

Zakres prac obejmuje:
1. Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu do 6 cm;
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze,
- oskardowanie istniejącej nawierzchni ,
- rozścielenie klińca z wyrównaniem pod szablon,
- zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy klińca z polaniem wodą.
- regulacja urządzeń obcych (zawory wodne lub gazowe) z ręcznym zagęszczeniem
fragmentu ułożonej warstwy przy nich.
3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm;
- oskardowanie istniejącej nawierzchni,
- rozścielenie destruktu asfaltowego z wyrównaniem pod szablon,
- zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy destruktu asfaltowego,
- regulacja urządzeń obcych (zawory wodne lub gazowe) z ręcznym zagęszczeniem
fragmentu ułożonej warstwy przy nich.

Przewidywana ilość nawierzchni do wyrównania - 6 900m2
Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego !
Kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN - EN 13242 / 2004
Ilość wbudowanego destruktu asfaltowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

CPV: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie naprawy dróg

Zakres prac stanowi załącznik nr 1;
Wykaz ulic - załącznik nr 2;
Specyfikacje techniczne - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zadania.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Przewiduje się zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 22 grudnia 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej wartości min. 60 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3. posiadanie własnego lub dostępność do następującego sprzętu:
- środki transportu (samochód ciężarowy i samochód osobowo - towarowy);
- koparka i spycharka lub koparko - ładowarkę lub koparko - spycharkę,
- walec i zagęszczarkę;

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej wartości min. 60 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Wykaz niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętu, którym dysponuje, lub będzie dysponował Wykonawca,
1.7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym Wykonawca będzie dysponował, a o którym mowa w pkt. 1.6.
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.9. Tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 6.

Wadium: nie wymagane.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
(parter) do dnia 06.05.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.05.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 104540-2009 w dniu 15.04.2009 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
15‑04‑2009 10:23:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
370KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  15‑04‑2009 10:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  15‑04‑2009 10:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2009 10:26:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie