Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 'Mechaniczne, ręczne oczyszczanie ulic gminnych oraz pozimowe sprzątanie chodników na terenie miasta Czechowice - Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Mechaniczne, ręczne oczyszczanie ulic gminnych oraz pozimowe sprzątanie chodników ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (10,60 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne ręczne oczyszczanie ulic gminnych oraz pozimowe sprzątanie chodników na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice.

1. Pozimowe oczyszczenie jezdni i chodników gminnych:
a) ręczne usunięcie zalegającej darni wokół krawężników drogowych;
b) ręczne usunięcie darni wokół obrzeży chodnikowych;
c) oczyszczenie z zanieczyszczeń chodników oraz wysepek;
d) oczyszczenie z zanieczyszczeń jezdni w obrębie wysepek, zatok oraz oczyszczenie
jezdni wyłączonej z ruchu;
e) mechaniczne doczyszczenie ulic;
f) wywóz nieczystości na wysypisko wraz z opłatą za zagospodarowanie.

2. Letnie i jesienne oczyszczenie jezdni gminnych:
a) ręczne usunięcie zadarnienia wokół krawężników drogowych;
b) mechaniczne oczyszczenie jezdni;
c) oczyszczenie z zanieczyszczeń jezdni w obrębie wysepek, zatok oraz oczyszczenie
jezdni wyłączonej z ruchu;
d) wywóz nieczystości na wysypisko wraz z opłatą za zagospodarowanie.

Zakres zadania stanowi załącznik nr 1;
Wykaz jezdni gminnych do pozimowego, letniego i jesiennego mechanicznego oczyszczania wraz z przylegającymi wysepkami i zatokami - załącznik nr 2;
Wykaz chodników gminnych, parkingu, wąwozu, przejścia pod torami do pozimowego sprzątania, zamiatania - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 90.61.10.00-3 - usługi sprzątania ulic
90.61.20.00-0 - usługi zamiatania ulic


Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających ,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia:

1. Pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników:
Termin rozpoczęcia: 23 marzec 2009 r.
Termin zakończenia: 09 kwiecień 2009 r.

2. Letnie oczyszczanie jezdni:
Termin rozpoczęcia: 22 czerwca 2009 r.
Termin zakończenia: 13 lipca 2009 r.

3. Jesienne oczyszczanie jezdni:
Termin rozpoczęcia: 19 października 2009 r.
Termin zakończenia: 06 listopada 2009 r.


Warunki wymagane od wykonawców:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) dostępność do mechanicznej zamiatarki do oczyszczania ulic.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. Wykaz niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętu, którym dysponuje, lub będzie dysponował Wykonawca,
1.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym Wykonawca będzie dysponował, a o którym mowa w pkt. 1.4.
1.6. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.7. Formularz cenowy stanowiący - załącznik nr 6.


Wadium: nie wymagane.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
(parter) do dnia 26.02.2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.02.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305 - Sala Narad.

Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 28866-2009 w dniu 16.02.09 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
16‑02‑2009 12:02:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  16‑02‑2009 11:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  16‑02‑2009 11:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2009 12:05:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie