Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innej osoby


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Urbanistyki i Architektury,
pl. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 2147133

 

Jakie dokumenty:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby /zawierający oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, zgodnie z którym przejmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji/

Załączniki:
1.Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji
2.Ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu zainteresowanego (wraz z opłata skarbową- jeśli jest wymagana)
3.W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców /jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/

Podstawa prawna:
Art. 63 ust. 5 dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Opłaty skarbowe:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a (wg stawki opłaty określonej w załączniku- cześć I ust. 9) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - 56,00 zł *
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.
Wpłatę należności można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na aktualne konto Urzędu.

* z w/w opłaty zwolnione są podmioty określone w art. 7 oraz czynności urzędowe określone w art. 2 w/w ustawy- w tym sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku- Białej, za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Urbanistyki i Architektury).
Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, miedzy którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kaczor tel 32 2147126 , w dniu:  21‑01‑2004 13:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  21‑01‑2004 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2022 11:29:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie