Decyzja o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Urbanistyki i Architektury,
pl. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 214 71 33

Jakie dokumenty:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
1.Jeden egzemplarz mapy zasadniczej i wyrysu z ewidencji gruntów z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem oraz mapa topograficzna w skali 1:10 000 /opracowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu- w oryginale/
2. Wypis z rejestru gruntów- w oryginale
3.Koncepcja zagospodarowania działki wykonana na kopii mapy zasadniczej; określenie w formie graficznej planowanego sposobu zagospodarowania terenu- w tym gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz ich położenia względem granic parcel sąsiednich. W przypadku obiektów liniowych, należy przedstawić przebieg inwestycji również na kopii mapy ewidencyjnej.
4.Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz podanie danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko
5.Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu zainteresowanego (wraz z opłatą skarbową- jeśli jest wymagana)
6.W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców /jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/
7.Dokument, z którego wynika, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego: np. warunki techniczne wydane przez administratora sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej /jeśli jest na danym obszarze kanalizacja miejska/, zapewniające dostawę mediów do docelowej inwestycji lub umowa zawarta między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem
8.W przypadku braku bezpośredniego dostępu terenu inwestycyjnego do drogi publicznej, dokument z którego wynika, że zapewniony jest dostęp do niej poprzez drogę wewnętrzną (udokumentowanie prawa własności co do działek będących drogą dojazdową) lub przez ustanowienie służebności drogowej; niniejszy warunek nie dotyczy obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.
Podstawa prawna:
Art. 50-67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni- z wyłączeniem okresu uzgadniania inwestycji przez inny organ

Opłaty skarbowe:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a (wg stawki opłaty określonej w załączniku- cześć I ust. 8) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej )- 107,00 zł *
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.
Wpłatę należności można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na aktualne konto Urzędu.

* z w/w opłaty zwolnione są podmioty określone w art. 7 oraz nie podlegają opłacie czynności urzędowe określone w art. 2 w/w ustawy- w tym sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Urbanistyki i Architektury).
Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1/ Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego jest niezbędne wyłącznie w przypadku braku obowiązującego na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2/ Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów zamkniętych* wydaje właściwy miejscowo wojewoda /art. 51 ust 1 pkt 3 oraz art. 60 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.
* za tereny zamknięte uznaje się zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa tereny, na których są usytuowane linie kolejowe, określone w decyzji Ministra Infrastruktury.
3/ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Pliki do pobrania

11‑06‑2024 12:40:48
Dokumenty:
Plik pdf wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy-1.pdf
11‑06‑2024 12:41:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
399KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.docx
11‑06‑2024 12:41:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PRZYKŁAD_WYPEŁNIONEGO_WNIOSKU-2.pdf
11‑06‑2024 12:41:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
255KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Naczelnik Wydziału UA - Małgorzata Kaczor, tel 32 2147126 , w dniu:  21‑01‑2004 13:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  21‑01‑2004 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2024 12:41:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie