Podatek od nieruchomości


Odpowiedzialny merytorycznie:

Wydział Finansowo-Budżetowy
Pl. Jana Pawła II 1
parter, pokój 108
tel. 32 214-71-18

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

UCHWAŁA nr XXVI/266/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 października 2016 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Stawka obowiązująca w roku 2019

Uchwała nrXVI/148/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Stawka obowiązująca w roku 2020

Uchwała nr XXX/347/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Stawka obowiązująca w roku 2021

Uchwała Nr XLIV/500/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Stawka obowiązująca w roku 2022

Uchwała Nr LVI/658/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice  - Stawka obowiązująca w roku 2023

Uchwała Nr LXXII/834/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice  -  Stawka obowiązująca w roku 2024

 

 

Stawka obowiązująca w roku 2024
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,18 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,14 zł od 1 ha powierzchni,
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr - droga, jeśli nie są zajęte pod budowle drogi, a faktycznie są użytkowane rolniczo - 0,12 zł od 1m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni,

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,28 zł od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 1,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 31,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 14,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej można wpłacać w:

Kasie Urzędu Miejskiego:
pl. Jana Pawła II 1
parter budynku
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.30
piątek: 7.30-13.30

lub dokonuje się wpłaty na indywidualne konto wskazane w decyzji w sprawie wymiaru podatku.

 

Terminy płatności.

W sytuacji gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W pozostałych przypadkach (kwota podatku powyżej 100zł) terminy płatności to:

- dla osób fizycznych w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,

- dla osób prawnych w 12 ratach: I rata do 31 stycznia, kolejne raty do 15 dnia każdego m-ca.

 

UWAGA! Z dniem 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, ministerialne, druki deklaracji podatkowych oraz załączników. Formularze mają zastosowanie do obowiązku podatkowego, który powstał po dniu 30 czerwca 2019 roku. 

W przypadku składania deklaracji do stanu istniejącego do dnia 30 czerwca 2019 roku należy przedkładać druki z uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Poniższe formularze można również przedkładać elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym poprzez platformę ePUAP.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
308KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
193KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wydział Finansowo-Budżetowy, tel. 32 2147117 , w dniu:  08‑11‑2012 11:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2023 09:11:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive