Stypendia socjalne


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice,
Plac Jana Pawła II 1
Wydział Świadczeń Społecznych - Dodatki mieszkaniowe, pok. 104.
tel. 32 214 71 11

 

STYPENDIA SOCJALNE


Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Informacje dotyczące składanych wniosków w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o zmianie ustawy o systemie oświaty                         (Dz. U. 2022 r. poz. 2230 t. j.)
Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Pl. Jana Pawła II 1, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 składać należy w dniach od 01 do 15 września roku szkolnego 2023/2024, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 01 do 15 października danego roku szkolnego   w w/w Wydziale pokój 104, tel. 32-21-47-111 w godz. od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do środy),         od 7.30 do 17.30 (czwartek), od 7.30 do 13.30 (piątek).


Stypendium przysługuje:


1.    uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
2.    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca                    do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901 j.t.) czyli 600 zł netto.


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków o stypendia socjalne, w tym dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie można uzyskać  w UM w Czechowicach-Dziedzicach pok. 104 parter.


Wykaz dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:


1.    oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2023 r.),
2.    oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu 
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w PUP,
3.    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, która nie otrzymuje zasiłku lub zaświadczenie z powiatowego Urzędu pracy o wysokości pobranych świadczeń oraz zasiłków,
4.    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika,
5.    decyzja, zaświadczenie z ZUS-u lub odcinek pocztowy o wysokości pobieranego świadczenia,
6.    poświadczenie powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
7.    dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodzinny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.


W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:
1.    oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

a.    na zasadach ogólnych
-- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego                  z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2022r.
b.    w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
-- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz            o okresie prowadzenia działalności
-- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
-- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS
       c.  w formie karty podatkowej:
       - decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
       - oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku
W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.


W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu rodzina uzyskała ostatni dochód brany jest wówczas pod uwagę dochód za wrzesień 2023 r. Należy przy tym udokumentować „dochód utracony”.


Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia w zamian zaświadczeń mogą złożyć oświadczenia dotyczące powyższych faktów. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 j.t.) :


1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

29‑07‑2015 14:40:00
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o stypendium socjalne.docx
02‑08‑2023 09:24:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAŚWIADCZENIE - stypendia socjalne.pdf
02‑09‑2021 12:53:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE stypendium socjalne.pdf
06‑09‑2021 11:56:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
523KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bogusława Świerkot, tel. 32 214105 , w dniu:  18‑08‑2014 14:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  18‑08‑2014 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2023 09:25:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie