Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice,
Plac Jana Pawła II 1
Wydział Świadczeń Społecznych - Dodatki mieszkaniowe, pok. 105.
tel. 32 214 71 11

Podstawa prawna:
Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawa ( Dz. U. 2020 r. poz. 833) wprowadziła definicje odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 3 pkt. 13c Prawa energetycznego jest to osoba:
- której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. 2019 r. poz. 2133 )
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:
- 900kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013r. ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., dla gospodarstwa domowego :
1. Prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 10,94 zł/miesiąc
2. Składającego się z 2 do 4 osób- wynosi 15,19 zł/miesiąc
3. Składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,23 zł/miesiąc

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (art. 5 d. ustawy Prawo energetyczne).

Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustaleniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

Termin załatwienia sprawy:
Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

Opłaty:
brak

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki:
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
469KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bogusława Świerkot, tel. 32 2147105 , w dniu:  12‑12‑2013 13:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  12‑12‑2013 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑08‑2020 11:05:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie