Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z funduszu przeciwdziałania Covid 19


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
z funduszu przeciwdziałania Covid 19

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice,
Plac Jana Pawła II 1
Wydział Świadczeń Społecznych - Dodatki mieszkaniowe, pok. 104.
tel. 32 214 71 11

Podstawa prawna: Art. 15 zzzic- art.15 zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz. U. 2021 poz. 11 – art.24. pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym przez 6 miesięcy wraz z dodatkiem mieszkaniowym. Wysokość miesięcznego świadczenia stanowi 75% wysokości czynszu, jednak nie może przekraczać kwoty 1.500 zł.


Kto może skorzystać?
Z tej formy pomocy mogą skorzystać wyłącznie najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych (wynajętych przed dniem 14 marca 2020 r.), spełniający kryteria metrażowe i dochodowe do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Ta forma pomocy nie jest kierowana do właścicieli lokali.
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy z adnotacją – „ powiększony o dopłatę do czynszu”
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy.

Wymagane jest aby:
- Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.
- wnioskodawca najmował albo lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
 oraz
- wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Termin składania wniosków:
Wniosek o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu można złożyć do dnia 31 marca 2021 r. z adnotacją –„ Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z adnotacją poza dokumentami , o których mowa                 w zwykłym dodatku mieszkaniowym ( art.7. ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych), dołącza się następujące dokumenty: :
1.    deklaracja o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z zaświadczeniami/dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów;

2.    Informacja o wysokości opłat z tytułu użytkowania lokalu za miesiąc za który składany jest wniosek wraz z wysokością opłacanego czynszu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy z adnotacją
Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020r.
3.    oświadczenie wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie w 2019 r.- w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego - wraz z rocznymi rozliczeniami podatkowymi PIT za 2019 rok;
4.    oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wynajmu lokalu/lokali przed dniem 14 marca 2020r. oraz o wcześniejszym przysługiwaniu/lub nie - dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu - wraz z umową/umowami najmu/podnajmu;
5.    oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (innej niż zarządca domu).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32-214-71-11

 

Informacja wytworzona przez:
Wydział Świadczeń Społecznych tel 32 214 71 11 , w dniu:  21‑01‑2021 14:28:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2021 14:28:58
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2021 14:39:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie