Stypendia socjalne


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice,
Plac Jana Pawła II 1
Wydział Świadczeń Społecznych - Dodatki mieszkaniowe, pok. 104.
tel. 32 214 71 11

 

STYPENDIA SOCJALNE


Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Informacje dotyczące składanych wniosków w roku szkolnym 2022/2023
Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o zmianie ustawy o systemie oświaty                        (Dz. U. 2021r. poz. 1915 t. j.)

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Pl. Jana Pawła II 1, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023 składać należy w dniach od 01 do 15 września roku szkolnego 2022/2023, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 01 do 15 października danego roku szkolnego       w w/w Wydziale pokój 104, tel. 32-21-47-111 w godz. od 730 do 1530 (od poniedziałku do środy),   od 7.30 do 17.30 (czwartek), od 7.30 do 13.30 (piątek).

Stypendium przysługuje:
1.    uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
2.    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca                     do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 j.t.) czyli 600 zł netto.


Wykaz dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:


1.    oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2022r.),
2.    oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w PUP,
3.    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, która nie otrzymuje zasiłku lub zaświadczenie z powiatowego Urzędu pracy o wysokości pobranych świadczeń oraz zasiłków,
4.    oświadczenie lub decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranych zasiłkach stałych oraz okresowych,
5.    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika,
6.    decyzja, zaświadczenie z ZUS-u lub odcinek pocztowy o wysokości pobieranego świadczenia,
7.    poświadczenie powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
8.    oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu złożone pod odpowiedzialnością karną,
9.    dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodzinny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:


1.    oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
a.    na zasadach ogólnych
-- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego                  z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2021r.
-- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS


b.    w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
-- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz            o okresie prowadzenia działalności
-- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
-- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS


       c.  w formie karty podatkowej:
       - decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
       - oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku
W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.
W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu rodzina uzyskała ostatni dochód - brany jest wówczas pod uwagę dochód za wrzesień 2022r. Należy przy tym udokumentować „dochód utracony”.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia w zamian zaświadczeń mogą złożyć oświadczenia dotyczące powyższych faktów. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2020r. poz.1444 j.t.) :


1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

29‑07‑2015 14:40:00
Dokumenty:
Plik pdf ZAŚWIADCZENIE - stypendia socjalne.pdf
02‑09‑2021 12:53:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE stypendium socjalne.pdf
06‑09‑2021 11:56:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
523KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bogusława Świerkot, tel. 32 214105 , w dniu:  18‑08‑2014 14:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  18‑08‑2014 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2022 09:15:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie