Fundusz alimentacyjny


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r.., Nr 1 poz. 7).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Dz.U z 2010r., Nr 123, poz. 836).

Miejsce załatwiania sprawy:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy składać w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach,Plac Jana Pawła II 1, parter, pok. 106, Tel. (0-32) 214-71-16, (0-32) 214-71-05.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna), do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Kryterium warunkującym prawo do świadczeń jest dochód rodziny, który w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725 zł. (art. 9 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. na osobę uprawnioną.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniające całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy - prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy o miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Do wniosku o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym również dzieci od 18 do 25 roku życia,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych),
- odpis prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację,
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
- dowód osobisty osoby składającej wniosek,
- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dzieci, które mają ukończony 18 rok życia,
-dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodów.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego są obowiązane do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organ wypłacający świadczenia (art. 19 ust.1 ustawy).

Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
- utrata prawa do stypendium, lub zasiłku dla bezrobotnych,
- utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym umowa o dzieło),
- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
- utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalne, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego.

Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
-zakończeniem urlopu wychowawczego,
-uzyskaniem prawa do stypendium lub zasiłku dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pacy zarobkowej (w tym umowa o dzieło),
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
-uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalne, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - osoba, która pobrała nienależnie świadczenia jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Nienależnie pobrane świadczenia - oznacza to świadczenia:
-wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części,
- przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia,
-wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą i odmówiono prawa do świadczeń,
-wypłacone w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,
-wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy, za okres od dnia, w którym osoba uprawniona stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUZNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane są przez organ właściwy dłużnika (oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji).
Postępowanie wszczyna się w przypadku:
- otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Po otrzymaniu wniosku (o którym wyżej) lub przyznaniu świadczeń, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej zawodowej dłużnika, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
Zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz w oświadczeniu majątkowym informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji przekazywane są organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne - komornikowi sądowemu.
W przypadku gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
- zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
- zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych lub prac organizowanych za zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, o których mowa wyżej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
- składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997r., Nr 553, poz. 553, ze zm.),
- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Działając na podstawie art. 27 ust. 1-2 ustawy - dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwego wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Działania wobec osób zobowiązanych do alimentacji nałożone przez ustawodawcę podejmowane są w celu poprawy ściągalności alimentów.
Informacja wytworzona przez:
Bogusława Świerkot, tel:32 214-71-05 , w dniu:  11‑06‑2007 08:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  11‑06‑2007 08:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2011 10:25:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie