Odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny


Odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby na jej udokumentowany wniosek ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nią zamieszkałym, który nie ukończył 16 roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył 75 rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania tej opieki.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej słuzby wojskowej
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania              o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek osoby podlegającej obowiązkowi służby wojskowej/członka rodziny powinien zawierać:
a)dane wnioskodawcy:
-imię i nazwisko,
-numer PESEL,
-adres zamieszkania,
-stopień pokrewieństwa względem członka rodziny,
b)dane członka rodziny:
-imię i nazwisko,
-numer PESEL,
-adres zamieszkania,
c)uzasadnienie konieczności sprawowania opieki, o której mowa wyżej.
2.do wniosku należy dołączyć odpowiednio do okoliczności:
a)oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa obowiązanych do sprawowania opieki,
b)ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy o emeryturach          i rentach z FUS,
c)oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba,
d)oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny

Miejsce i forma złożenia dokumentów:
-wniosek o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
Urząd Miejski, Plac Jana Pawła II 1, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, pok. 410 IIIp.

-wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej
Wojskowa Komenda uzupełnień w Bielsku-Białej

Osoba, która została powołana do odbycia zasadniczej służby wojskowej, może złożyć przedmiotowy wniosek co najmniej 14 dni przed dniem stawienia się do odbycia służby, ale nie później niż w dniu jego stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, określonym w karcie powołania.
Wniosek o udzielenie odroczenia w/w służby ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny może zostać złożony nie później niż w dniu stawienia się do odbycia tej służby, jeżeli do wniosku zostaną dołączone decyzja burmistrza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub orzekania sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki.

Dodatkowe informacje:
-wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej, bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny składa się do Burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące członka rodziny.

Decyzję Burmistrza doręcza się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Odwołanie od w/w decyzji przysługuje poborowemu i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

-wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej składa się bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień  w Bielsku-Białej.
Wojskowy Komendant Uzupełnień może udzielić odroczenia z zasadniczej służby wojskowej również ze względu na ważne sprawy osobiste i rodzinne osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, a w szczególności w związku z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej.
Takiego odroczenia udziela się tylko jeden raz na okres 3-12 miesięcy.


Załączniki:
Wzór formularza wniosku o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Sielka tel.32/ 2147154 , w dniu:  11‑05‑2016 12:51:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zagól
email: wzk@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 2147165
, w dniu:  11‑05‑2016 12:51:30
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2016 14:50:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie